ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนิสิตปริญญาโทสาขา เทคโนโลยีการศึกษาที่เรียนวิชาเทคนิคและกระบวนการฝึกอบรมโดยวิธีการเรียนรู้ แบบผสมผสานกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ

Classroom vs. Blended Learning in Training Technique and Process Course: Differences in Instructional Achivement and Satisfaction of Educational Technology Graduate Student

Authors

  • สาโรช โศภีรักข์

Keywords:

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เทคโนโลยีทางการศึกษา, การศึกษาและการสอน

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนิสิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษาที่เรียนวิชาเทคนิคและกระบวนการฝึกอบรมโดยวิธีเรียนแบบผสมผสาน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคนิคและกระบวนการฝึกอบรมระหว่างผู้เรียนที่เรียนในชั้นเรียนปกติกับเรียนโดยวิธีผสมผสาน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษาที่เรียนวิชาเทคนิคและกระบวนการฝึกอบรมโดยวิธีเรียนแบบผสมผสาน กลุ่มทดลองเป็นนิสิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 59 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มโดยวิธีสุ่มแบบง่ายเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือแผนการเรียนวิชาเทคนิคและกระบวนการฝึกอบรมที่ใช้วิธีการเรียนแบบผสมผสาน และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบยมาตรฐานและค่าที ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) นิสิตปริญญาโทที่เรียนโดยวิธีผสมผสานมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นิสิตปริญยาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษาที่เรียนวิชาเทคนิคและกระบวนการฝึกอบรมทั้ง 2 วิธีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน 3)นิสิตปริญญาโทที่เรียนโดยวิธีผสมผสานพึงพอใจในการเรียนแบบผสมผสานในระดับดี  The objective of this research were: 1) to compared pre-test score and post-test score of educational technology graduate students who learned Training Technique and Process Course by Blended Learning 2) to compared  learning achievement between the graduate student learned by ordinary classroom and blended learning 3) to study satisfaction of graduate students who learned by blended  learning. The 59 educational technology graduate student who learned Training technique and process  course in semester two in year 2006 were devided in 2 group by simple random sampling, 29 students were control group and 30 students were experimental group. The instruments in this research were instructional plan in Training Technique and Process that used blended learning, pre-test and post-test form.Statistics were used mean standard deviation and t-test. The research result show that: 1) the graduate students that learned by blended learning have post-test score  higher  than  pre-test  score  at.05 significance 2) the achievement score between control group and experimental group were not difference 3) the experimental group have good satisfaction in blended learning.

Downloads

Published

2022-10-09