การพัฒนาบทเรียนทางเว็บแบบปรับเหมาะวิชาการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้= The development of an adaptive web-based instruction on Dewey Decimal Classification

Authors

  • แววตา เตชาทวีวรรณ

Keywords:

การเรียนการสอนผ่านเว็บ, การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์, เภสัชศาสตร์, การศึกษาและการสอน, ทฤษฎีสรรคนิยม

Abstract

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนทางเว็บแบบปรับเหมาะวิชาการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ ซึ่งบทเรียนมี 3 รูแบบ ได้แก่ แบบยาก แบบปานกลาง และแบบง่าย และปรับเหมาะดดยนำเสนอเนื้อหาในปริมาณที่เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยอัตโนมัติ ระบบจะเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนว่าอยู่ในระดับใดและจัดส่งบทเรียนหนึ่งในสามรูปแบบที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนนั้น เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบปรับเหมาะตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนทางเว็บแบบปรับเหมาะ กับกลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี วิชาเอกบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งไม่เคยลงเรียนวิชาการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และแบบประเมินคุณภาพทางเว็บแบบปรับเหมาะจากผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า บทเรียนทางเว็บแบบปรับเหมาะวิชาการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.25/80.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มผู้เรียนด้วยบทเรียนทางเว็บแบบปรับเหมาะสูงกว่ากลุ่มผู้เรียนด้วยวิธีสอนตามแผนการสอนปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  The main purposes of this research were to construct and to find out the efficiency of an Adaptive Web-Based Instruction on Dewey Decimal Classification System. The course content was designed to be adaptive to learning ability at three levels: low, medium, and high. The system would automatically collect data of each learner's behavior, determine the level of his learning ability, and provide the suitable lesson for him. In addition, this web­ based   instruction evaluated using 80/ 80 efficiency criteria. Lastly, a study was to compare learning achievement of the subjects who learned through the Adaptive Web­ Based Instruction and those who learned through traditional methods. The purposive sample used in this study consisted of 30 undergraduate students of Srinakharinwirot University who were studying in Year 2,majoring in Library and Infor­mation Science. The sample had never studied the LIS 321 Dewey Decimal Classification. The research instruments included the Adaptive Web-Based Instruction, the Learner's Achievement Test, and the Experts' Quality Evaluation Form. The finding revealed that : the Adaptive Web-Based Instruction on Dewey Decimal Classification met the efficiency criteria at 81.25/ 80.94, and the learning achievement of the students who learned through the Adaptive Web-Based Instruction was significantly higher than those who learned through traditional , Methods at 0.01 level.

Downloads

Published

2022-10-09