การประเมินการปนเปื้อนเชื้อราในอากาศภายในสถานบริการสปาในกรุงเทพมหานคร

Authors

  • กิจจา จิตรภิรมย์

Keywords:

เชื้อราในอากาศ, สปา, คุณภาพอากาศภายในอาคาร, สถานบริการสุขภาพ

Abstract

บทคัดย่อ        จากการศึกษาระดับการปนเปื้อนของเชื้อราในอากาศภายในสถานบริการสปา จำนวน 3 แห่งในกรุงเทพฯ โดยใช้วิธีการเปิดจานอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อดักเชื้อรา จำนวน 8 จุด ในสปาแต่ละแห่ง แล้วทำการเปรียบเทียบปริมาณเชื้อราภายในอากาศระหว่างภายในและภายนอกอาคารสปา หลังจากนั้นทำการตรวจหาปริมาณการปนเปื้อนเชื้อราภายในสปาด้วยวิธีป้ายเชื้อในพื้นที่ตัวอย่าง เพื่อหาปริมาณเชื้อราทั้งหมด และสืบหาแหล่งที่มาของการปนเปื้อน         ผลการศึกษาพบว่าปริมาณการปนเปื้อนเชื้อราในอากาศของสถานบริการสปาทั้ง 3 แห่ง มีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเชื้อราภายนอกอาคาร โดยเชื้อราชนิดเด่นที่พบ คือ Scedosporium spp. (Pseudallescheria spp.) Penicillum spp., Cladosporium spp. และ Alternaria spp. โดยพบว่ามีปริมาณเชื้อราเฉลี่ยจากการป้ายเชื้อในพื้นที่ตัวอย่าง ในสปาที่ 1 สปาที่ 2 และสปาที่ 3 เป็น 6.7×102, 8.3×102 และ7.3×102 CFU/inch2 ตามลำดับ จากการสืบหาแหล่งที่มาของการปนเปื้อนเชื้อรา เชื้อที่พบมากที่สุด คือ Scedosporium spp., Penicillium spp. และ Cladosporium spp. ซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับที่พบในอากาศภายในสถานบริการสปา จึงกล่าวได้ว่าปริมาณเชื้อราในอากาศมีแหล่งที่มาจากบริเวณ พรม ผนังห้อง ผ้าม่าน หน้ากากเครื่องปรับอากาศ หรือบริเวณที่เกิดความชื้น หรือในทางกลับกันอาจเกิดการสะสมของเชื้อราในอากาศไปยังแหล่งดังกล่าวได้เช่นกันAbstract           Fungal contaminations of the airborne fungi in 3 spa buildings were researched with the settle plate method. The settle plate method is a comparison of the airborne fungi quantity between indoor and outdoor around 8 areas and amount of fungal contamination in spa building with the swab method was used in the sample area, search for total fungal count and origins of the airborne fungi.          Results, Each area of fungal contamination quantity indoor air were less than 80% of outdoor. The most fungi are Scedosporium spp. (Pseudallescheria spp.), Penicillum spp., Cladosporium spp. and Alternaria spp. The total fungal count by using the swab method;  average in the 1st spa, 2nd spa and 3rd spa are 6.7×102, 8.3×102 and 7.3×102 CFU/inch2, respectively. The most fungi are Scedosporium spp., Penicillum spp., Cladosporium spp. Alternaria spp., that same fungal type of the airborne fungi in 3 spa buildings. For this reason, the origins of the airborne fungi were carpets, walls, curtains, air conditioners or moisture areas. Conversely, it could be the accumulation of fungi in the airborne movement in the spa buildings

Downloads

Published

2021-06-28