ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น

Authors

  • ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
  • ตั้ม บุญรอด
  • วิชชาดา สิมลา

Keywords:

การใช้สมุนไพร, การดูแลสุขภาพเบื้องต้น, Herbal uses, Primary health care

Abstract

บทคัดย่อ            การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของประชาชน ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 190 คน โดยการสุ่มอย่างอย่างเป็นระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติการถดถอยลอจิสติกพหุตัวแปร  ผลการศึกษา พบว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวมีโอกาสในการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นประมาณ 2 เท่า (OR: 2.05, 95% CI: 1.05 – 3.99) ในส่วนผู้ที่ปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือนมีโอกาสในการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นประมาณ 2 เท่า (OR: 2.29, 95% CI: 1.23 – 4.29) และผู้ที่มีอาชีพค้าขาย/รับจ้างมีโอกาสในการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นประมาณ 5 เท่า (OR: 5.14, 95% CI: 1.43 – 18.57) นอกจากนี้ผู้ที่เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้านมีโอกาสในการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นประมาณ 8 เท่า (OR: 8.13, 95% CI: 1.76 – 37.62) ตามลำดับ จากผลการศึกษาครั้งนี้ ควรมีการส่งเสริมการปลูกพืชผักพื้นบ้านที่เป็นสมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือน และส่งเสริมความรู้ทางวิชาการเรื่องการใช้สมุนไพรที่เหมาะสมกับชนิดของโรคประจำตัวที่ประชาชนเป็นAbstract          This analytic cross-sectional study was to investigate factors affecting the herbal uses in primary health care among people in Leam Tanod subdistrict, Khun Khanun district, Phatthalung province. The data were collected between January and February, 2011. Of these, 190 samples were systematically selected. The questionnaires were used to gather information regarding to herbal uses. Descriptive statistics were used to present characteristic factors. In addition, the multiple logistic regression analysis was constructed to investigate factors affecting the herbal uses for primary health care. The main results revealed that people who had illness were more likely to use herb in primary health care about 2 times (OR: 2.05, 95%CI: 1.05 – 3.99). People who had herbal uses in their family were more likely to use herb in primary health care about 2 times (OR: 2.29, 95%CI: 1.23 – 4.29). As well, people who had employee/sale were more likely to use herb in primary health care about 5 times (OR: 5.14, 95%CI: 1.43 – 18.57), and housewife were more likely to use herb in primary health care about 8 times (OR: 8.13, 95%CI: 1.76 – 37.62), respectively. The results suggested that local vegetables and herbs should be promoted in order to use in family. In addition, the academic knowledge should be provided and encouraged in herbal uses among people who had illness appropriately, to promote the herbal uses in primary health care in rural areas.

Downloads

Published

2021-06-28