วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานสำหรับงานสาธารณสุข

Authors

  • นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

Keywords:

วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน, แบบแผนสามเส้า, แบบแผนรองรับภายใน, แบบแผนเชิงอธิบาย, แบบแผนเชิงสำรวจบุกเบิก, Mixed methods research, Triangulation design, Embedded design, Explanatory design, Exploratory design

Abstract

บทคัดย่อ         วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research Design) เกี่ยวข้องกับการนำแนวคิดการศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพ มาร่วมกันในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาเรื่องเดียว (Single study) ด้วยการผสมผสานขั้นตอนของการวิจัยอย่างเป็นเหตุเป็นผล วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานถือเป็นรูปแบบการศึกษาแบบหนึ่งของระเบียบวิธีวิจัยภายใต้กระบวนทัศน์แบบปฏิบัตินิยม (Pragmatism)         แนวคิดของวิธีการวิจัยเชิงผสมผสานเริ่มก่อรูปครั้งแรกในปี ค.ศ. 1959 และมีหลักฐานยืนยันการใช้ในวงการสาธารณสุขในปี ค.ศ. 1992 รูปแบบของวิธีการวิจัยเชิงผสมผสานทางสาธารณสุข ประกอบด้วย 4 แบบแผนหลัก ได้แก่ 1) แบบแผนสามเส้า 2) แบบแผนรองรับภายใน 3) แบบแผนเชิงอธิบาย และ4) แบบแผนเชิงสำรวจ ซึ่งในแต่ละแบบแผนได้รับการแบ่งเป็น หลากหลายแบบแผนย่อย โดยแต่ละแบบแผนมีความเหมาะสมกับปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยที่แตกต่างกันออกไป นักวิจัยควรคำนึงถึงการตอบปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นหลักในการเลือกใช้แบบแผนการวิจัย   ABSTRACT               Mixed methods research is a research design that integrates quantitative and qualitative approaches. This design logically combines qualitative and quantitative methods to collect and analyze data in a single study. The concept of this research design is based on a rationale of pragmatism.               The concept of mixed methods research was developed in 1959. The evidence supported that public health researchers utilized this method since 1992. The pattern of mixed method research consists of 4 types as follows: 1) Triangulation design, 2) Embedded design, 3) Explanatory design, and 4) Exploratory design. Each design includes subtypes that are appropriate for specific research questions and research objectives. Therefore, researchers should carefully consider the mixed methods design based on research questions and research objectives.

Downloads

Published

2021-06-28