ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกายของประชาชนตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

Authors

  • ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
  • ปัทมา รักเกื้อ

Keywords:

การออกกำลังกาย, สถานที่ออกกำลังกาย, ความตั้งใจในการออกกำลังกาย, Exercise, Place of exercise, Intention to exercise

Abstract

บทคัดย่อ         การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาคตัดขวางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกายของประชาชนตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลแหลมโตนดจำนวน 250 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติถดถอยลอ จิสติกพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า สถานที่ออกกำลังกายและความตั้งใจในการออกกำลังกายมีผลต่อการออกกำลังกายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยที่ประชาชนออกอำลังกายในบริเวณสวนสาธารณะของชุมชนมากเป็น 2.51 เท่า (OR: 2.51; 95% CI: 1.21 ถึง 5.23) เมื่อเปรียบเทียบการออกกกำลังกายบริเวณบ้าน และคะแนนความตั้งใจในการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นมีโอกาสทำให้การออกกำลังกายเป็น 1.10 เท่า (OR: 1.10; 95% CI: 1.04 ถึง 1.16) จากผลการศึกษาควรส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ออกกำลังกาย เช่น จัดบริเวณสวนสาธารณะของชุมชนให้มีบรรยากาศ อุปกรณ์ที่เหมาะสม หรือผู้นำในการออกกกำลังกายเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกายในชุมชน รวมทั้งควรมีการจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมออกกำลังกายเพื่อสางเสริมให้ประชาชนเกิดความตั้งใจในการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น  ABSTRACT        This analytical cross-sectional study was to investigate factors affecting exercise among people in Leam Tanod subdistrict, Khun Khanun district, Phatthalung province. Two hundred and fifty subjects were randomly selected. The data were gathered by using questionnaires. Multiple logistic regression analysis was used for data analysis. This main results found that place of exercise and intention to exercise were significantly associated with exercise. The subjects were move likely to exercise in the community park (OR: 2.51; 95% CI: 1.21 to 5.23). Furthermore, those who had more intention to exercise were more likely to exercise (OR: 1.10; 95% CI: 1.04 to 1.16). The authors suggested that exercise activities should be promoted continuously, especially exercise resource such as public areas, equipment, and exercise leaders. In addition, community sport club should be established in order to promote exercise activities among the people.

Downloads