ปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ซ้ำที่ไม่ตั้งใจของวัยรุ่น

Authors

  • ปฏิญญา เอี่ยมสำอางค์
  • รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
  • พรนภา หอมสินธุ์

Keywords:

ตั้งครรภ์วัยรุ่น, ตั้งครรภ์ซ้ำ, ครรภ์ไม่พึงประสงค์, ความตั้งใจ, Adolescent pregnancies, Repeat pregnancies, Intention

Abstract

บทคัดย่อ         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ซ้ำที่ไม่ตั้งใจของวัยรุ่น โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดอิทธิพลสามองค์แระกอบ รูปแบบการศึกษาเป็น Case-control Study กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์วันรุ่ยอายุไม่เกิน 19 ปี ตั้งครรภ์ซ้ำภายใน 24 เดือน มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกจำนวน 234 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มศึกษา (Case) คือ หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ซ้ำ 117 ราย และกลุ่มเปรียบเทียบ (Control) คือ หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ไม่ได้ตั้งใจตั้งครรภ์ซ้ำ 117 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามตอบด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา และ Binary Logistic Regression ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลการวิจัยพบว่า วัยรุ่นตั้งครรภ์ที่แฟนหรือสามีไม่ต้องการมีบุตรมีการตั้งครรภ์ซ้ำที่ไม่ได้ตั้งใจสูงเป็น 41 เท่า ของวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่แฟนหรอสามีต้องการมีบุตร (ORadj = 41.02; 95% CI = 8.34-201.78) วัยรุ่นตั้งครรภ์ที่มีประวัติการคุมกำเนิดไม่ส่ำเสมอมีการตั้งครรภ์ซ้ำที่ไม่ตั้งใจสูงเป็น 3.34 เท่าของวัยรุ่นที่มีประวัติการคุมกำเนิดที่สม่ำเสมอ (ORadj = 3.34; 95% CI = 1.24-9.00) และวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่มีเพื่อนรุ่นเดียวกันตั้งครรภ์มีการตั้งครรภ์ซ้ำที่ไม่ตั้งใจสูงเป็น 2.24 เท่าของวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่ไม่มีเพื่อนรุ่นเดียวกันตั้งครรภ์ (ORadj = 2.24; 95% CI = 1.10-5.46)         ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนควรให้ความสนใจดูแลเป็นพิเศษในกลุ่มวัยรุ่นตั้งครรภ์ในชุมชนที่แฟนหรือสามีไม่ต้องการมีบุตรไม่คุม/คุมกำเนิดไม่สม่ำเสมอ และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีเพื่อนตั้งครรภ์ เพราะปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ซ้ำที่ไม่ตั้งใจของวัยรุ่นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของทารำขณะตั้งครรภ์ ABSTRACT         The purpose of this study was to identify risk factors of unintended repeat pregnancies among adolescents. Theory of Triadic Influence: TTI1 was used as a theoretical framework. A case-control study was designed to address the purpose of the study. Participants consisted of 234 pregnant adolescents age 19 years and younger who had repeated pregnancies within 24 months, in the east of Thailand. The subjects were divided into two groups: study group (case) consisted of 117 unintended repeated pregnant adolescents and the control group consisted of 117 intended repeated pregnant adolescents. The self-administered questionnaires were used as an instrument. Data were analyzed using descriptive statistics, and binary logistic regression analyzed using descriptive statistics, and binary logistic regression analysis at 95% confident interval. The results of this study revealed that pregnant adolescents whose partners did not want babies were 41 times more likely to have unintended repeated pregnancies than those whose partners wanted babies (ORadj = 41.02; 95% CI = 8.34-201.78). those who inconsistently used contraception were 3 times more likely to have unintended repeat pregnancies than those consistently used (ORadj = 3.34; 95% CI = 1.24-9.00); and those who reported having friends becoming pregnant were 2 times more likely to have unintended repeat pregnancies than those who did not have (ORadj = 2.24; 95% CI = 1.10-5.46).          The findings suggested that nurse practitioners should pay attention, adolescents whose partners did not want babies, who inconsistently used contraception, and those who had their friends becoming pregnant. These factors are risk factors during pregnancy.

Downloads