แนวทางการส่งเสริมสุขภาพของมารดาติดเชื้อเอชไอวีด้วยเทคนิควิปัสสนาสมาธิ

Authors

  • วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์

Keywords:

การส่งเสริมสุขภาพ, การติดเชื้อเอชไอวี, มารดา, สุขภาพและอนามัย, วิปัสสนา, สมาธิ

Abstract

            ปัจจุบันภาวการณ์ติดเชื้อเอชไอวีในมารดาเป็นปัญหาสำคัญยิ่งปัญหาหนึ่งทางด้านสาธารณสุข เนื่องจากมีจำนวนมารดาติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้นทุกปี มารดามักมีปัญหาด้านจิตสังคมอย่างมากซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานที่คุกคามด้านจิตใจอย่างรุนแรง มารดาเหล่านี้จะรู้สึกด้อยคุณค่าในตนเอง มีความรู้สึกท้อแท้ ว้าเหว่ ขาดที่พึ่งพา และมักจะส่งผลถึงการมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งส่งผลให้มารดาติดเชื้อเอชไอวีมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นโรคเอดส์ได้เร็วขึ้น และส่งผลให้ทารกมีโอกาสติดเชื้อจากมารดาเพิ่มขึ้นด้วย            การนำแนวทางการส่งเสริมสุขภาพด้วยเทคนิควิปัสสนาสมาธิให้แก่มารดาติดเชื้อเอชไอวีเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยคงความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองซึ่งเป็นการดูแลด้านจิตวิญญาณอันจะส่งผลให้มารดามีพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี             HIV infection is a major health concern due to its annual increase infectionrates. HIV infected mothers tend to experience serious psycho-social distress that lead to suffering and psychological threat. Along with low self-esteem, despondent, and inadequate social support, they usually feel hopeless, lonely, and vulnerable. Eventually, inappropriate self care will be the result. It is realized that poor self care always encourages disease progression. Certainly, newborns of these women are affected by their mothers’ negative self care, thus increasing the risk of mother-tochild infection.            Therefore, Approach to Health Promotion by Vipassana Meditation Techniques is one of the methods that can enhance their self-esteem. Enhancing self-esteem as spiritual care in turn enables HIV infected mothers to achieve appropriate self care and attain good quality of life.

Downloads