"การแพทย์แผนจีน" กับการสาธารณสุขไทย

Authors

  • พัชนา ใจดี
  • กุหลาบ รัตนสัจธรรม
  • ศิริพร จันทร์ฉาย

Keywords:

การแพทย์แผนจีน, การแพทย์ทางเลือก, สาธารณสุข, ไทย

Abstract

          การแพทย์แผนจีน ถือเป็นหนึ่งในการแพทย์ทางเลือกที่สำคัญและเป็นที่นิยมในเมืองไทย เนื่องจากปัจจุบันการแพทย์แผนตะวันตก (Western Medicine) ซึ่งเป็นการแพทย์แผนหลักในประเทศไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยหรือความเจ็บป่วยของประชาชนได้ทั้งหมด ดังนั้นประชาชนจึงได้หันมาพึ่งพาการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ เช่น การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน ควบคู่ไปกับการแพทย์แผนตะวันตกด้วย วัตถุประสงค์ของบทความ เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมเรื่องการแพทย์แผนจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนและอธิบายหลักการพื้นฐานสำคัญของการแพทย์แผนจีน ซึ่งอาศัยหลักปรัชญาและหลักจริยธรรมของเต๋าและขงจื่อ การแพทย์แผนจีน เน้นการมองสุขภาพแบบองค์รวม (Concept of Holism) และ การพิจารณาถึงความแตกต่างในลักษณะเฉพาะของโรค ลักษณะของคนและการรักษา (syndrome differentiation and treatment) รวมทั้งสุขภาพมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมมาก ตัวอย่างการแพทย์แผนจีนที่นิยมนำมาใช้ในประเทศไทย คือ การฝังเข็ม (Acupuncture) การนวดแผนจีน (Chinese massage / “Tui-na”) และการใช้สมุนไพรจีน (Chinese herbal) การเคลื่อนไหวเดินพลังลมปราณด้วยเทคนิควูซู (Wushu) เพื่อส่งเสริมสุขภาพและบำบัดโรค            Traditional Chinese Medicine (TCM) is an important and popular alternative medicine in Thailand. There are many health problems because the western medicine cannot solve the whole problem or illness of Thai people. Therefore, the alternative medicines are the choice for complementary health seeking in Thailand for example Thai traditional medicine and Traditional Chinese Medicine. The objectives of this paper aim to present the experiences of TCM training course in China and explain the philosophy and principles of TCM based on Taoism and Confucianism. The fundamentals of TCM are the concept of holism, the syndrome differentiation and treatment, and Chinese culture. TCM was commonly used the acupuncture, Chinese massage ("Tui-na"), Chinese herbal, and Wushu for disease treatment and exercise in Thailand.

Downloads