ก้าวสู่การปฏิรูปสาธารณสุขมูลฐานในศตวรรษที่ 21

Authors

  • ชลธิชา แก้วอนุชิต
  • ขวัญศิริ ทองพูน
  • อัมมันดา ไชยกาญจน์

Keywords:

สาธารณสุขมูลฐาน, การปฏิรูป, ศตวรรษที่ 21

Abstract

          ในยุคศตวรรษที่ 21 สังคมไทยกำลังเข้ามาสู่การเปลี่ยนแปลงภายใต้โลกาภิวัตน์ ซึ่งเผชิญกับภาวะแรงกดดัน และภาวะวิกฤตของระบบสุขภาพ สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรังและโรคติดเชื้อ การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งประชาชนไม่พอใจกับระบบที่สุขภาพที่ต้องการการตอบสนองที่ดีกว่าและเร็วกว่า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปในระบบสุขภาพภายใต้องค์การอนามัยโลกและนำไปสู่การปฏิรูปสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย สำหรับการปฏิรูปสาธารณสุข มูลฐานในประเทศไทยพยายามก้าวเข้าสู่การปฏิรูปสาธารณสุขมูลฐานในระบบสุขภาพที่กล่าวว่า “ยึดประชาชน เป็นศูนย์กลาง” การปฏิรูปสาธารณสุขมูลฐานในศตวรรษที่ 21 แบ่งเป็นการปฏิรูปสี่ด้าน ได้แก่ การปฏิรูปความครอบคลุมบริการ การปฏิรูปการจัดบริการประชาชนเป็นศูนย์กลาง การปฏิรูปนโยบายสาธารณะ และการปฏิรูปภาวะผู้นำทางสุขภาพตามลำดับ ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดในแต่ละเรื่อง ในการตอบสนองระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและความเท่าเทียมทางด้านสุขภาพ ในศตวรรษที่ 21 การปฏิรูปเหล่านี้คาดหวังว่า ประเทศไทยสามารถที่จะทำได้ด้วย โดยมีข้อเสนอแนะว่าต้องสร้างแรงสนับสนุนจากสังคม งานวิจัยทั้งในด้านเชิงปริมาณและคุณภาพ และสร้างนักวิจัยระดับท้องถิ่น            In Century 21st, Thai society has come to a change under globalization that faced with stress and health crisis. Its causes came from increasing chronic and non-chronic infection diseases and the advance technology. In addition, people were dissatisfied with the health system, and it was needed to respond better and faster, to face the challenges of a changing world. This associated with the reforms in healthsystem under the World Health Organization, and led to primary health care reforms in Thailand. The latter, attempted towards primary health care reforms in health system that “put people at the centre of health care”. Primary Health Care reforms in Century 21st are classified into four sets. These reforms included universal coverage reforms, service deliver reforms, public policy reforms, and leadership reforms, respectively. The reforms depend on the limitation of individual reform with an effective response to health system and health equity in Century 21st. These reforms were expected to be implemented in Thailand. The authors suggest that in the future there should be social support, quantitative and qualitative researches, and local researchers in regards to this matter.

Downloads