การสำรวจจำนวนและความสามารถของห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2557

Authors

  • ยุทธนา ยานะ
  • วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์
  • วิชยุตม์ ทัพวงษ์

Keywords:

ห้องปฏิบัติการเคมี, สารเคมี, ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ

Abstract

          การวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจจำนวนและความสามารถขอห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 ผลการสำรวจพบว่ามีห้องปฏิบัติการที่สามารถทำการตรวจวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและให้บริการตรวจวิเคราะห์แก่องค์กรภายนอกและบุคคลทั่วไปได้เป็นจำนวน 7 แห่งแบ่งเป็นห้องปฏิบัติการภาครัฐ 4 แห่งและห้องปฏิบัติการเอกชน 3 แห่งสถานที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 4 แห่งจังหวัดระยอง 2 แห่งและจังหวัดนนทบุรี 1 แห่งมีห้องปฏิบัติการที่ผ่านมาตรฐาน ISO 15189 เพียง 1 แห่งเท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบรายการสารเคมีที่มีการกำหนดค่าอ้างอิงของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพไว้โดยองค์กร American Conference of Governmental IndustrialHygienists (ACGIH) ในปีค.ศ. 2014 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 48 ชนิดสารเคมีแล้วพบว่าห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในประเทศไทยสามารถทำการตรวจได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 32 ชนิดสารเคมีการพัฒนาจำนวนความสามารถและคุณภาพของห้องปฏิบัติการเหล่านี้เพิ่มขึ้นในอนาคตจะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยของประเทศได้ในระยะยาว          The cross-sectional descriptive study aimed to survey the numbers andcompetency of industrial chemical biomarker laboratories in Thailand in 2014.The results showed that there were seven laboratories that could perform biomarkeranalysis and provide services to their clients and the public. Four laboratories weregovernmental laboratories, while another three laboratories were private. Fourlaboratories were located in the Bangkok metropolis, two in Rayong Province, andone in Nonthaburi Province. Only one laboratory passed ISO 15189 certification.According to the Biological Exposure Indices (BEI) of the 48 chemicals recommendedby the American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) in 2014, 32 of those chemicals could be analyzed by laboratories in Thailand. Thedevelopment of the quantity, competency and quality of biomarker analyticallaboratories would enhance the occupational health service capabilities in the longrun in Thailand.

Downloads