ผลการจัดชุดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องยาต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

Authors

  • อรรัตน์ หวั่งประดิษฐ
  • รวีวรรณ ช่วยบำรุง
  • กรกฎ สินประจักษ์ผล
  • วนิดา ประเสริฐ

Keywords:

ยา, การใช้ยา, อาสาสมัครสาธารณสุข

Abstract

          การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อน-หลังเพื่อศึกษาผลของการจัดชุดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคืออสม.จำนวน 45 คนโดยกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมชุดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาที่ผู้วิจัยจัดขึ้นจำนวน 2 ครั้งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความรู้เรื่องการใช้ยาและพฤติกรรมการใช้ยาหลังการทดลอง 2 เดือนวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยpaired t-test ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุเฉลี่ย52 ปีประกอบอาชีพเกษตรกรและแม่บ้านร้อยละ 64.4 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาก่อนการเข้าร่วมชุดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องยาอสม. มีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาเฉลี่ย 12.93 คะแนนจากคะแนนเต็ม 17 คะแนนและมีคะแนนพฤติกรรมการใช้ยาเฉลี่ย 31.04 คะแนนจากคะแนนเต็ม38 คะแนนหลังการเข้าร่วมชุดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอสม. มีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาและคะแนนพฤติกรรมการใช้ยาเพิ่มขึ้นเป็น 14.18 และ 34.89 คะแนนตามลำดับ ซึ่งสรุปได้ว่าการจัดชุดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องยาส่งผลให้ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาของอสม. ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001) ทั้งนี้เมื่ออสม. มีความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาที่ถูกต้องจะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพและเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนต่อไปได้          The research was a one-group pretest-posttest design of a quasiexperimentalstudy that was conducted to examine the effect of a series of properdrug-use information and activities on the drug-use knowledge and behavior ofthe village health volunteers in BohKwangthong subdistrict, Boh Thong district,Chon Buri province. The data was collected from 45 village health volunteers fortwo months who engaged in activities and completed questionnaires about druguse knowledge and behavior.          The results showed that most of the village health volunteers were femalewith an average age of 52 years, and they worked on the farm and in the house.The percentage of those who graduated from elementary school was 64.4%. Beforeenrolling in the drug-use information and activities, the village health volunteersobtained average scores of 12.93 from 17 and 31.04 from 38 on drug- use knowledgeand drug-use behavior, respectively. After participating in the drug-use informationand activities, the village health volunteers obtained average scores of 14.18 froma total of 17 and 34.89 from a total of 38 on drug-use knowledge and drug-usebehavior, respectively. The drug-use knowledge and behavior of the village healthvolunteers after participating in the series of drug-use information and activitieswere significantly improved (p < 0.001). The proper drug-use knowledge and behaviorof these village health volunteers allowed them to become good role models and to give proper information to other villagers.

Downloads