ผลของการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่อความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัย

Authors

  • พรวลี นิ่มศิริสุวรรณ
  • ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
  • ศุภชัย ปิติกุลตัง
  • สุพร อภินันทเวช

Keywords:

ความฉลาดทางอารมณ์, การเรียนรู้แบบประสบการณ์, วิทยาศาสตร์, การศึกษาและการสอน, การศึกษาปฐมวัย

Abstract

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัยกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กอายุ 4-5 ปีที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลในเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มละ 30 คนกลุ่มทดลองได้รับกิจกรรมการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์จำนวน 8 กิจกรรมเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์กลุ่มเปรียบเทียบได้รับการเรียนการสอนตามหลักสูตรปกติที่โรงเรียนจัดให้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-5 ปีสำหรับครู/ผู้ดูแลเด็กวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t-test          ผลการวิจัยพบว่าหลังการทดลองเด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองมีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001)          ครูสามารถนำกิจกรรมการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัยไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดี          The research was conducted to study the effects of providing scientificexperiences on emotional intelligence in early childhood. Thirty kindergarteners,who were four to five years old, in the educational service area of BangkoknoiDistrict, Bangkok were assigned to the experimental group and to the comparisongroup. The research was conducted for four weeks, and eight scientific activities wereconstructed to enhance emotional intelligence. The comparison group received theregular course of instruction provided by the school. The data was collected usingthe teacher’s evaluation of the emotional intelligence of the children. The data wasanalyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation, and a pairedsample t-test.          The results showed that the experimental group’s emotional intelligence scoresafter the experiment were higher than the pre-experiment scores, and higher thanthe comparison group (p < .001).          Teachers should encourage these scientific experiences and activities in theclassroom to boost emotional intelligence in early childhood. It can be useful inpromoting children's emotional development.

Downloads