ความสำคัญของเครือข่ายเกื้อหนุนผู้สูงอายุในชุมชน

Authors

  • ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์
  • อนัฐฌา ปิ่นแก้ว

Keywords:

ผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุ - - การดูแล, การส่งเสริมสุขภาพ, เครือข่ายสังคม

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญของเครือข่ายเกื้อหนุนผู้สูงอายุ ที่มีบทบาทในการดูแลหรือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในสังคมไทย ทั้งนี้เพราะสังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจึงส่งผลต่อโครงสร้างประชากรโดยภาพรวม เมื่อสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นจึงก่อให้เกิดปัญหาในหลาย ๆ ด้านต่อผู้สูงอายุ เช่น การถูกทอดทิ้งและมีความต้องการสวัสดิการและการดูแลมากขึ้นปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาเศรษฐกิจและการไร้ที่พักพิง การสร้างเครือข่ายเกื้อหนุนผู้สูงอายุในชุมชนจึงมีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับความช่วยเหลือ เป็นช่องทางในการสร้างสัมพันธภาพในสังคมผู้สูงอายุจะได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร และเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในรูปแบบของการรวมกลุ่มกันจากความร่วมมือของครอบครัว ญาติ เพื่อน/เพื่อนบ้าน ชุมชนและนักวิชาชีพทางสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ของผู้สูงอายุในชุมชนThis article aims to point out the importance of understanding network,advocating for the elderly related role in health care of the elderly in Thailand.There for Thai society is entering the aging society, as a result, the proportion of theelderly population to increase. The elderly have been neglected and needs more care,welfare and thereby suffer health problems, low income and poor housing. Supportinga networks in community in which empowering the elderly people to be included asworthwhile members of that community. Therefore, building relationships in societyand encourage them to get information and better services, and change opinions onhealth care in the form of a confederation of the family , relatives, friends / neighborsand health professionals in communities.

Downloads