สุขภาพทางเพศ: แนวทางการส่งเสริมสุขภาพทางเพศในพนักงานบริการหญิง

Authors

  • เสาวนีย์ ทองนพคุณ

Keywords:

การส่งเสริมสุขภาพ, สุขวิทยาทางเพศ, โสเภณี

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการส่งเสริมสุขภาพทางเพศของพนักงานบริการหญิง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงจากการมีคู่นอนหลายคน อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่มีความขัดแย้งกับสังคมวัฒนธรรมไทย จึงทำให้การส่งเสริม ป้องกัน และการดูแลสุขภาพทางเพศทำได้ไม่เต็มที่นัก จากการศึกษาโดยใช้แบบจำลอง PRECEDE-PROCEED พบว่า ปัจจัยนำปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริมมีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการสร้างความรู้ ค่านิยม ความเชื่อ ทักษะการเสริมแรงจากบุคคลรอบข้างรวมทั้งสื่อต่าง ๆ รวมไปถึงการเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับสุขภาพทางเพศ สำหรับแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพทางเพศในพนักงานบริการหญิงจึงควรเน้นการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลให้มีความรู้เท่าทันด้านสุขภาพ (Health Literacy) และควรปรับระบบบริการสาธารณสุขให้เป็นเชิงรุก โดยเพิ่มความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่สุขภาพทางเพศที่ดีของพนักงานบริการหญิงต่อไปThis article aimed to synthesize guidelines for sexual health promotion amongfemale sex workers because they have multiple sexual partners. Moreover, sex workershave been stigmatized by Thai culture and law. As a result, health promotion andprevention regarding sexual health care have also been limited. This study identifiedthe factors based on the PRECEDE PROCEED Model, which showed that predisposingfactors, enabling factors and reinforcing factors were important and essentialto the sex workers’ knowledge, values, believe, and reinforcing skills that includedthe media as well as access to the resources necessary for sexual health. Therefore,guidelines for sexual health promotion in female sex workers should have strongpersonal skill development to equip female sex workers to achieve health literacy.Also the guidelines should seek to improve the public health system to become aproactive operation that needs to have strong collaborative partnerships with allsectors in order to provide health services to female sex workers so that they canreach for a better sexual health status.

Downloads