ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยในภาคตะวันออกของประเทศไทย

Authors

  • จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี
  • ปรัชญา แก้วแก่น
  • ปริญญา เรืองทิพย์

Keywords:

การแพทย์แผนไทย, ความพึงพอใจของผู้รับบริการ, ความภักดีต่อการบริการ

Abstract

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยในภาคตะวันออกของประเทศไทยและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้รับบริการทางการแพทย์แผนไทย จำนวน 450 คน จากโรงพยาบาลนำร่องทางด้านการแพทย์แผนไทยในภาคตะวันออก 3 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และวิเคราะห์โมเดล ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วยโปรแกรม LISREL 8.80          ผลการวิจัยปรากฏว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้รับบริการ การแพทย์แผนไทยในภาคตะวันออกของประเทศไทยที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจาก ค่าสถิติไค-สแควร์ (x 2) เท่ากับ 58.03 ค่า df เท่ากับ 43 ค่า p เท่ากับ .063 ค่า GFI เท่ากับ  .98 ค่า AGFI เท่ากับ .95 ค่า CFI เท่ากับ 1.00 ค่า NFI เท่ากับ .99 ค่า NNFI เท่ากับ 1.00 ค่า SRMR เท่ากับ .043 ค่า RMSEA เท่ากับ .028 และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของความภักดีต่อการบริการ เท่ากับร้อยละ  53 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้รับบริการมากที่สุดคือความพึงพอใจของผู้รับบริการรองลงมาคือ การรับรู้คุณค่าของผู้รับบริการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและการรับรู้คุณภาพของ ผู้รับบริการตามลำดับ          The purpose of this research was to develop and validate a causal relationship model of factors affecting the loyalty of Thai traditional medicine services in the eastern region of Thailand. The samples were recruited from 450 patients from three Thai traditional   medicine prototype hospitals. Descriptive statistics analysis was generated using SPSS, and causal relationship model was analyzed using LISREL 8.80. Results indicated that the causal   relationship model of the factors affecting the loyalty of Thai traditional medicine services in the eastern region of Thailand was consistent with the empirical data: Chi-square test of   goodness of Fit (x 2) = 58.03, df = 43, p = .063, GFI .98, AGFI = .95, CFI = 1.00, NFI =.99, NNFI = 1.00, SRMR = .043, RMSEA = .028. The variables in the model accounted for 53% of the   variance in customer loyalty. In conclusion, customer loyalty was the major influencing factor of customer satisfaction followed by perceived value, customer complaint, customerexpectation and Perceived quality, respectively.

Downloads