ระบบการบริหารแบบลีน : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในงานสาธารณสุขที่สร้างความผูกพันกับชุมชน

Authors

  • พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พ ใจดี

Keywords:

ระบบการบริหารแบบลีน, งานสาธารณสุข, การมีส่วนร่วม, ความผูกพันกับชุมชน

Abstract

          ระบบการบริหารแบบลีนเป็นแนวคิดที่ได้รับการพิสูจน์และยอมรับในเชิงประจักษ์ถึงความสำเร็จในการปรับปรุงคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องในระบบสุขภาพ หลักการสำคัญของระบบนี้ประกอบด้วยการบริหารผลสำเร็จ สินทรัพย์ ทรัพยากรและความเสี่ยงภายในองค์กร มุ่งเน้นการผลิตผลงานหรือบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนผ่านการจัดการที่ไม่มีความสูญเปล่าในทุกกระบวนการและมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จุดเริ่มต้นของการประยุกต์แนวคิดลีนมาใช้ในงานสาธารณสุข จึงควรฝึกอบรมเพื่อทำความเข้าใจในแนวคิดลีนให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุขสร้างทีมงานและริเริ่มจัดทำโครงการ มุ่งสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชนมีการพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดลีน ดังนั้นจึงถือเป็นความมุ่งมั่นท้าทายของบุคลากรสาธารณสุขในปัจจุบันที่จะประยุกต์แนวคิดหรือระบบการบริหารแบบลีนมาใช้ในชุมชน เพื่อเป้าหมายสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมและความผูกพันของชุมชนต่อไป           Lean Management System is the demonstrated and accepted concept to improve continually the quality of health care services in the health system. The four principles of this system are the management of performance, asset, resource and risk in the organization. These concept emphasizes the product and service that fulfill the community needs with waste elimination through process and continuous quality improvement. To apply lean management system for public health, public health personnel should be trained, set up the team to initiate the projects which highlight public health problem improved innovation, long term quality improvement for lean culture implement in public health organization. Therefore, this challenges the public health personnel to improved work by using lean concept or lean management system. That is not only the community participation but also the community engagement in further.

Downloads