ผลทันทีและผลระยะสั้นของการออกกำลังกายขณะนั่งและฤๅษีดัดตนต่อองศาการเคลื่อนไหวของลำตัว ในผู้ที่มีสุขภาพดีแต่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย

Authors

  • รัศมีจันทร์ เอี่ยมองค์
  • วรางคณา คงอ้วน
  • สุชญา กนกวลัยวรรณ
  • พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร
  • คุณาวุฒิ วรรณจักร

Keywords:

การนั่งออกกำลังกาย, ฤๅษีดัดตน, ความยืดหยุ่นของลำตัว

Abstract

          วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ตอบสนองความสะดวกสบายของมนุษย์ ทำให้เคลื่อนไหวร่างกายลดลง นั่งนาน ทำให้กล้ามเนื้อหลังขาดความยืดหยุ่น และทำให้เกิดอาการปวดหลังการออกกำลังกายที่เหมาะสมช่วยยืดกล้ามเนื้อหลัง ทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของลำตัว และลดปวดหลัง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลทันทีและผลระยะสั้นของการออกกำลังกายขณะนั่งและฤๅษีดัดตนต่อองศาการเคลื่อนไหวในทิศทางก้มลำตัวและแอ่นลำตัวศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดีแต่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย 20 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน กลุ่มออกกำลังกายขณะนั่ง และกลุ่มคือฤๅษีดัดตน แต่ละกลุ่มฝึก 4 ครั้ง ครั้งละ 30 วินาทีต่อวัน 7 วัน ผลการศึกษา การออกกำลังกายทั้งสองรูปแบบสามารถเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวในทิศทางแอ่นลำตัวหลังออกกำลังกายทันทีและหลังออกกำลังกาย 7 วันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทิศทางก้มลำตัวหลังออกกำลังกายทันทีและหลังออกกำลังกาย 7 วันของการออกกำลังกายในทั้ง 2 กลุ่ม (p>0.05) สรุปว่าการออกกำลังกายขณะนั่งและฤๅษีดัดตนสามารถเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวในทิศทางแอ่นลำตัวได้หลังออกกำลังกายทันทีและหลังออกกำลังกาย 7 วัน           Evolution of technology in present day response the human need brought lazy life style. People are less movement and sitting for long time. The back muscle develop tightness, decrease flexibility, finally back pain. Dynamic sitting exercise and Rusie Dutton can stretch back muscles for flexibility, increase range of motion and prevent back pain. The purpose of this study was to compare the immediate and short term effect of dynamic sitting exercise and Rusie Dutton on back mobility in 20 healthy sedentary volunteers. Volunteers were divided into 2 groups. Dynamic sitting exercise group and Rusie Dutton group, each group performed exercise 30 seconds/time for 4 times/day, 7 day. The result show that back mobility in trunk extension statistical significant increase both group at immediate and short term effect (p<0.05) but not found in trunk flexion at immediate and short term effect (p>0.05). In conclusion, dynamic sitting exercise and Rusie Dutton showed the immediate and short term effect to increase trunk extension.

Downloads