ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคเมลิออยด์โดสิสของประชาชนตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Authors

  • รพีพรรณ ยงยอด
  • วรารัตน์ สังวะลี
  • จิรวุฒิ กุจะพันธ์

Keywords:

ความรู้, พฤติกรรมการป้องกัน, โรคเมลิออยด์โดสิส

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคเมลิออยด์โดสิสของประชาชนตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความรู้แลแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรค กับกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 261 คน โดยใช้สถิติ ร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับโรคเมลิออยด์โดสิส ในระดับที่ควรปรับปรุงมากที่สุด ร้อยละ 84.67 และมีพฤติกรรมการป้องกันโรคเมลิออยด์โดสิสอยู่ในระดับดี ร้อยละ 53.26 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 45.21 ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานควรเร่งให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงอันตรายและความรุนแรงของโรคดังกล่าว รวมถึงจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคเมลิออยด์โดสิส โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีเกษตรกรรมอย่างทั่วถึง           The objectives of this study were to explore of knowledge and prevention behavior regarding melioidosis and relationship of knowledge and prevention behavior among people of Tad Sub- district, Warinchamrab district, Ubonratchathani Province. There were a total of 261 subjects recruited by simple random sampling technique. Data were collected by using 1) knowledge regarding melioidosis questionnaire 2) prevention behavior regarding Melioidosis questionnaire and analyzed by the percentage, standard deviation. The results showed that the overall knowledge of Melioidosis was at low level (84.67%) and prevention behavior was at good level with (53.26%) and medium level (45.21%). The finding of this study suggested that health care provider should be encouraged perceive and prevention behavior among agricultural workers.

Downloads