การเปลี่ยนแปลงคาความสมบูรณของเม็ดเลือดของพนักงานที่ทํางานสัมผัสเบนซีนจังหวัดระยอง

Authors

  • เธียริศรา วงษ์ศิริสถาวร
  • ธีระศิษฏ์ เฉินบํารุง
  • พิสิษฐวุฒิ อยุทธ์

Keywords:

เบนซีน, กรดทรานส ทรานส มิวโคนิก, คาความสมบูรณ, เม็ดเลือด

Abstract

          การเปลี่ยนแปลงคาความสมบูรณของเม็ดเลือด (Complete blood count : CBC) มีความไวอาจจะสามารถพยากรณลวงหนากอนการตรวจพบวาปวยเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวได บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ CBC ในกลุมคนทํางานที่สัมผัสกับสารเบนซีน โดยเปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional descriptive study) โดยวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ ที่ไดจากการตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานในอุตสาหกรรมที่สัมผัสเบนซีนจังหวัดระยอง ที่โรงพยาบาลระยอง  เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงของ CBC ตอ t,t muconic acid (TTMA) ในปสสาวะที่ตรวจดวยวิธี High performance liquid chromatography (HPLC) จากขอมูลในป พ.ศ. 2556-2559 ทั้งหมด 3,409 ขอมูล ผลการวิจัยพบวา เมื่อแบงกลุมจากคา TTMA พบวา คาเทากับ 0 มีรอยละ 46.0 คา 1.00-499.99 มีรอยละ 52.7 เปนกลุมที่มีมากที่สุด คามากกวา 500 มีเพียงรอยละ 0.5 เปนกลุมที่มีคาเกินคาเกินมาตรฐาน เมื่อนํามาวิเคราะหดูความสัมพันธพบวาคา White blood cell และ Monocyte เพิ่มขึ้น เมื่อคา Urine t,t muconic acid เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)  โดยคา White blood cell เพิ่มขึ้น 1 cells/mm3  ผล Urine t,t muconic acid เพิ่มขึ้น 0.068 เทาและคา Monocyte เพิ่มขึ้น 1 % ผล Urine t,t muconic acid เพิ่มขึ้น 0.039 เทา คา Hemoglobin, Hematocrit, MCV, PMN, Lymphocyte, EosinophilและBasophil ไมพบวามีความสัมพันธกับคา Urine t,t muconic acid (P≥0.05) การเพิ่มขึ้นของการสัมผัสเบนซีนสงผลต่อการเพิ่มของเม็ดเลือดขาว (WBC) โดยเฉพาะชนิด Monocyte การเฝาระวังทางสุขภาพ (Health surveillance) เชน การตรวจสุขภาพประจําปตามปจจัยเสี่ยง ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจางและสงผลการตรวจแกพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 ชวยใหตรวจพบความผิดปกติตั้งแตเริ่มแรก นอกจากนี้การนําขอมูลการตรวจสุขภาพที่ไดมาวิเคราะหทําใหทราบถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น           Changes of CBC (Complete blood count) may be able to predict before the detection of leukemia. This cross-sectional descriptive study aims to determine changes in CBC among workers exposed to benzene.  By analyzing secondary data obtained from the annual health checkup of workers exposed to benzene in Rayong Province. To find changes in blood integrity (CBC) in relation to t, t muconic acid in urine analyzed by HPLC. The data were collected in 2013-2016 with all 3,409 results. It was found that when segmenting from Urine t, t muconic acid, equal 0 has 46%, 1.00-499.99 has 52.7% and > 500 has 0.5%. When analyzed to see the relationship, it was found that the value of White blood cells and Monocyte increased when Urine t, t muconic acid increased (P<0.05). White blood cells increased by 1 cell/ mm3. Urine t,t muconic acid increased by 0.068  and Monocyte increased by 1%. Urine t,t muconic acid increased 0.039.  Hemoglobin, Hematocrit, MCV, PMN, Lymphocyte, Eosinophil, and Basophil Not found to be associated with Urine t,t muconic acid (P≥0.05). This study show WBC and Monocyte increasing among benzene-exposed worker in Rayong, Thailand. Health surveillance can detect abnormalities from the beginning and must use the health examination data to have been analyzed to know the direction of the changes that have occurred.

Downloads