การศึกษาค่าความเสี่ยงในมนุษย์และการประเมินการรับสัมผัสสารโทลูอีนและสารเอ็มอีเคของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานผลิตรองเท้ายางแห่งหนึ่งของเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์

Keywords:

โทลูอีน, เอ็มอีเค, รองเท้ายาง

Abstract

          งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง โดยมีการประเมินการรับสัมผัสสารโทลูอีนและสารเอ็มอีเค และการประเมินค่าความเสี่ยงของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานผลิตรองเท้ายางแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างพนักงานมี 170 คน อายุเฉลี่ย 33.32 ปี และมีสภาพการทำงานในแต่ละวันในหน้าที่หลักในการผลิตรองเท้ายาง 12 ชั่วโมงต่อวัน (รวมการทำงานล่วงเวลา) ร้อยละ 30.0 และทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ทุกคน มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจทุกครั้ง ร้อยละ 63.5 โดยส่วนใหญ่มีการใช้หน้ากากที่ทำมาจากระดาษกรอง ร้อยละ 96.9 ในการเก็บตัวอย่างอากาศใช้ Organic Vapor Monitor (3M 3500) ติดตัวบุคคลในระดับการหายใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่าง (n=100) มีค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสารโทลูอีน 19.78± 46.53 ppm และสารเอ็มอีเค 22.17± 29.36 ppm และมีการเก็บตัวอย่างปัสสาวะหลังสิ้นสุดการงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง (n=170) มีค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสารโทลูอีนในปัสสาวะ 0.146 ± 0.200 mg/l และสารเอ็มอีเคในปัสสาวะ 0.282 ± 0.397 mg/l และเมื่อประเมินค่าความเสี่ยง พบว่าสารโทลูอีนและสารเอ็มอีเค อยู่ในระดับเสี่ยงต่อสุขภาพมากจากการรับสัมผัส คือ HQtoluene = 37.625 และ HQMEK = 14.155 และเมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเคในบรรยากาศการทำงานแบบติดตัวบุคคล มีความสัมพันธ์กับปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเคในปัสสาวะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p = 0.01 จากผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้ตระหนักได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีการสัมผัสสารโทลูอีนและสารเอ็มอีเคในขณะที่ปฏิบัติงานและควรให้ความสำคัญการส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ถูกต้องและเหมาะสมตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน           This research was a cross sectional study. The objectives were to evaluate toluene and methyl ethyl ketone (MEK) exposure, hazard quotient among production workers in a rubber shoes manufacturing factory in Bangkok. There were 170 persons participated in the study. Mean age of the cases was 33.32 years old. Thirty percent of the cases worked 12 hours per day (including over time), 6 days per week (100.0%). About sixty-three percent always used respiratory protection; however, most of them used only paper filter masks (96.9%). Collection of personal organic solvent exposure was conducted using “Organic Vapor Monitor (3M 3500)”, attached to the lapel of each worker (n=100). Results of the study group showed an average toluene concentration 19.78± 46.53 ppm and MEK 22.17± 29.36 ppm. Urine samples were collected at the end of work shift and results of urine samples (n=170) showed an average of toluene in urine of 0.146 ± 0.200 mg/l and MEK in urine of 0.282 ± 0.397 mg/l. Hazard quotient (HQ) showed that exposure to toluene and MEK exhibited high health risk levels (HQtoluene = 37.625 and HQMEK = 14.155). However, the relationship between personal air MEK concentration and MEK in urine of the study group was significant at 0.01 (p<0.001). Based on the results of this study, toluene and MEK exposures among workers were detected. Health promotion should be emphasized and respiration protective equipment should also be provided.

Downloads