การขยายขนาดชุมชนริมน้ำกับการจัดการน้ำเสียเพื่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี

Expansion of Community Size Along Riverbank and Wastewater Management for Water Quality in the Phetchaburi River

Authors

  • ปานตะวัน อภิรักษ์มนตรี
  • กิตติชัย ดวงมาลย์
  • อรอนงค์ ผิวนิล
  • อลงกรณ์ อินทรักษา

Keywords:

การขยายขนาดชุมชน, คุณภาพน้ำ, แม่น้ำเพชรบุรี, การจัดการน้ำเสีย, Community size expansion, Water quality, Phetchaburi river, Wastewater management

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการขยายขนาดชุมชนที่มีผลต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี และแนวทางการจัดการน้ำเสียจากชุมชน โดยใช้การแปลภาพถ่ายดาวเทียมชุมชนริมแม่น้ำเพชรบุรี ในช่วงปี พ.ศ. 2538-2560 โดยแบ่งพื้นที่ศึกษาเป็น 3 ช่วง พบว่า พื้นที่ปลายน้ำมีการขยายขนาดมากที่สุด (8.82 ตร.กม.) รองลงมาคือ พื้นที่ต้นน้ำ (5.71 ตร.กม.) และพื้นที่กลางน้ำ (4.83 ตร.กม.) และเมื่อพิจารณาข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ได้แก่ BOD TCB และ FCB พบว่า คุณภาพน้ำเฉลี่ยทั้งปีต่อพื้นที่ 1 ตร.กม. ของพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีค่า BOD เฉลี่ยเท่ากับ 6.22 0.05 และ 6.17 มก./ล. ตามลำดับ ค่า TCB มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19,210 1,258 และ 9,841 MPN/100 มล. ตามลำดับ และค่า FCB มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2,132 1,099 และ 3,977 MPN/100 มล. ตามลำดับ การพบคุณภาพน้ำที่ดีในพื้นที่กลางน้ำเนื่องจากเทศบาลเมืองเพชรบุรี มีการสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและสูบส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ส่วนพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำยังไม่มีการวางระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ดังนั้นแนวทางการจัดการน้ำเสียชุมชน เมื่อขนาดพื้นที่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นกว่า 0.25 ตร.กม. ควรมีการวางระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย ชุมชนที่เหมาะสมกับขนาดของชุมชนเพื่อป้องกันการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  This research aims to study the relation of community size expansion affecting water quality in the Phetchaburi River and propose guidelines for urban wastewater treatment based on consideration of satellite imagery interpretation of the community along Phetchaburi Riverbank during 1995-2017. The areas of the study were divided into 3 zones; upstream, midstream and downstream. The greatest community size expansion was found in the downstream zone (8.82 km2) followed by the upstream zone (5.71 km2) and the midstream zone (4.83 km2). The water quality information such as BOD TCB FCB were considered. It was found that an annual averaged water quality value per 1 km2 of the upstream, midstream and downstream zone, it was found that the averaged BOD was 6.22, 0.05 and 6.17 ml/l respectively. The averaged TCB was 19,210, 1,258 and 9,841 MPN/100ml respectively. The averaged FCB was 2,132, 1,099 and 3,977 MPN/100 respectively. The results presenting good quality in the midstream zone was due to how Mueang Phetchaburi Municipality created a collecting wastewater system and send the wastewater through pipe lines to a wastewater treatment system. However, the upstream and the downstream have greater community size expansion and do not provide a central domestic wastewater system or wastewater treatment and release wastewater into the river. Such action affects water quality in the Phetchaburi River. Therefore, it is suggested for communities exceeding 0.25 km2 that guidelines for central domestic wastewater system and domestic wastewater treatment suitable for the community size should be provided before releasing wastewater into natural resources.

References

Regional Environment office 8th (Ratchaburi). Western Environment Report 2007. 2007 [cited 2019 Dec 16]. Available from: http://www.reo08.mnre.go.th/th/information/more/421/page/2.

National Environment Board. Preliminary report on survey of population attitudes and water quality Phetchaburi River Pranburi River And the west coast of the upper Gulf of Thailand 1986-1987 /Water Quality Department Division of Environmental Quality Standards National Environment Board. Bangkok: Office of the National Environment Board; 1989.

LERD. The King’s Royally Initiative Laem Phak Bia Environmental Research and Development at Laem Phak Bia Sub-district Ban Laem district, Petchburi province Thailand. Bangkok: The King’s Royally Initiative Laem Phak Bia Environmental Research and Development at Laem Phak Bia Sub-district Office; 2011.

Yodsanti P. Water Quality Management of Phetchaburi River Basin under Economic Development Plan National Social and No. 10 (2007-2011). In: National Academic Conference Of Rajabhat Universities. Muban Chombueng Rajabhat University; 2010. p. 223-227.

นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์. จุลชีววิทยาของภาวะมลพิษ. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์: กรุงเทพฯ; 2535.

Lamprom W, Chunkao K, Rasriekreangkai I, Pattamapitoon T, Wararam W, & Samwimol N. Slttlement Pattern of Riverbanks Commnity Affect Water Quality of Phetchaburi River, Phetchaburi Province. Journal of Social Sciences Srinakharinwiriot University. 2017; 20(20): 313-331.

LERD. The King’s Royally Initiative Laem Phak Bia Environmental Research and Development at Laem Phak Bia Sub-district Ban Laem district, Petchburi province Thailand. Bangkok: The King’s Royally Initiative Laem Phak Bia Environmental Research and Development at Laem Phak Bia Sub-district Office; 1997.

Mahasinpaisal W, Chunkao K, Tanchalanukit W, Prabhuddham P, Phewnil O, Duangmal K, Chantrasoon, C, Samwimol N, Pattanapitoon T, & Wararam W. Appropriate Discharge from Diversion Dam to Dilute High Concentrated Community Wastewater of Riverbank Settlements Along Phetchaburi River in Phetchaburi Province, Thailand. Modern Applied Science 2015; 9(11): 18-37.

Khowhit S, & Chunkao K. The Study of Phetchaburi Municipal Waste water Treatment Efficiency on Water Quality and Coastal Ecosystems of Laem Phak Bia, Laem Phak Bia Sub District, Ban Leam District, Phetchaburi Province. Srinakharinwirot Science Journal 2017; 33(2): 160-170.

Downloads

Published

2022-09-26