ความชุกของเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนกพิราบในบางแสน จังหวัดชลบุรี ด้วยเทคนิค MALDI-TOF Mass Spectrometry

Prevalence of Cryptococcus neoformans from Pigeon Droppings in Bangsean, Chon Buri by MALDI-TOF mass spectrometry technique

Authors

  • ณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย
  • ศุภลักษณ์ สุมาลี
  • ศิริวัฒณา ลาภหลาย
  • พิมรา ทองแสง
  • รุ่งนภา นวลมะลัง
  • อภิญญา บุญเขียน
  • มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร

Keywords:

เชื้อคริปโตคอคคัส นีโอฟอร์แมนส์, มูลนกพิราบ, บางแสน, จังหวัดชลบุรี, มัลดิทอฟแมสสเปค โตรเมทรี , Cryptococcus neoformans, pigeon droppings, Bangsean, Chon Buri province, Matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS)

Abstract

เชื้อ Cryptococcus neoformans เป็นเชื้อราฉวยโอกาสที่ก่อโรค cryptococcosis ในมนุษย์ มักพบได้ในมูลนกธรรมชาติ เช่น นกพิราบ ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความชุกของเชื้อราชนิดนี้ โดยทำการเก็บมูลนกพิราบ จำนวน 300 ตัวอย่าง นำมาตรวจหาเชื้อโดยเพาะเลี้ยงบน Sabouraud Dextrose Agar (SDA) ที่ใส่ยา Chloramphenicol ทำการสุ่มเขี่ยเชื้อที่คาดว่าจะเป็น Cryptococcus spp. ซึ่งสามารถคัดแยกเชื้อได้ 136 ไอโซเลท และทำการทดสอบปฏิกิริยาทางชีวเคมี ได้แก่ การสร้างเอนไซม์ยูรีเอส การสร้างเอนไซม์ฟีนอลออกซีเดส และการสร้างแคปซูล จากการทดลองพบว่ามี 27 ไอโซเลท ที่คาดว่าจะเป็นเชื้อ C. neoformans จึงทำการวิเคราะห์ตัวอย่างดังกล่าวด้วยวิธี Matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) เพื่อยืนยันผลการทดสอบปฏิกิริยาทางชีวเคมี ผลที่ได้พบว่าเชื้อทั้ง 27 ไอโซเลท เป็นเชื้อ C. neoformans คิดเป็นร้อยละ 9  ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความชุกของเชื้อ C. neoformans ในมูลนกพิราบ และเป็นฐานข้อมูลทางด้านระบาดวิทยาในการปนเปื้อนของเชื้อราในสิ่งแวดล้อม ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่ายังควรส่งเสริมให้มีการจัดการสุขาภิบาลในการกำจัดมูลนกพิราบ เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ C. neoformans อีกทั้งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยยังพบเชื้อราชนิดอื่นๆ ที่ปนเปื้อนในมูลนกพิราบ เช่น Lodderomyces spp. ซึ่งมีรายงานการก่อโรคในมนุษย์ด้วยเหตุนี้ทางผู้วิจัยจึงดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป  Cryptococcus neoformans is an opportunistic human pathogenic yeast that causes cryptococcosis. It’s often founded in natural birds dropping such as pigeon. Therefore, lead to the objective to study the prevalence of C. neoformans. Diagnostic testing was performed by collected 300 samples and cultured in Sabouraud’s dextrose agar medium containing 0.4 g/L Chloramphenicol, colony randomly that were expected to be Cryptococcus spp. The candidate yeast 136 isolates were separated and examined biochemical reaction such as capabilities to produce enzyme urease, phenol oxidase and capsule. The results shown that 27 isolates were assumed to be C. neoformans. Then confirm species of each isolates with Matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry. The ratio of C. neoformans is 9 percent of 300 Isolates. The results from this study presence the prevalence of C. neoformans from pigeon dropping and database in epidemiology of contamination of fungi in environment. This indicates that the sanitary management of pigeon droppings should be promoted as a guideline for the control and prevention of C. neoformans infection. Furthermore, in this study the researchers also found other fungi contaminate pigeon droppings such as Lodderomyces spp., which has been reported to cause disease in humans. The researcher is continuing further studies.

References

สุวภาพ ประภาสวัสดิ์. ทรรศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวแบบวันเดียว ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรีของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร. การศึกษาเฉพาะบุคคลตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2554.

Pollock C. Fungal diseases of columbiformes and anseriformes. Vet Clin North Am Exot Anim Pract, 2003; 6(2): 351-361.

Mada PK, Jamil RT, Alam MU. Cryptococcus [online]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK431060/. (accessed : 20 February 2021)

Maziarz EK, Perfect JR. Cryptococcosis. Infect Dis Clin North Am, 2016; 30(1): 179-206.

Limper AH, Adenis A, Le T, Harrison TS. Fungal infections in HIV/AIDS. Lancet Infect Dis, 2017; 17(11): e334-e343.

สำนักงานระบาดวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. โรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วย AIDs. [ระบบออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/applications/pics/parasitic1.html. (วันที่สืบค้นข้อมูล : 20 กุมภาพันธ์ 2564)

Tangwattanachuleeporn M, Somparn P, Poolpol K, Gross U, Weig M, Bader O. Prevalence and antifungal susceptibility of Cryptococcus neoformans isolated from pigeon excreta in Chon Buri Province, Eastern Thailand. Med Mycol J, 2013; 54(3): 303-307.

Sriburee P, Khayhan S, Khamwan C, Panjaisee S, Tharavichitkul P. Serotype and PCR-fingerprints of clinical and environmental isolates of Cryptococcus neoformans in Chiang Mai, Thailand. Mycopathologia, 2004; 158(1): 25-31.

Soogarun S, Wiwanitkit V, Palasuwan A, Pradniwat P, Suwansaksri J, Lertlum T, Maungkote T. Detection of Cryptococcus neoformans in bird excreta. Southeast Asian J Trop Med Public Health, 2006; 37(4): 768-770.

ธันยาการย์ ศรีวรมาศ และธารินี ไชยวงศ์. การตรวจหาเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนกภายในบริเวณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554; 13(4): 14-21.

ภัทธกร บุบผัน, อภิสรา โสมทัศน์, พรสวรรค์ จินพุทธ, ณัฐชาติ ประมงคล, อนุกูล ศรีธวัชพงศ์. การตรวจหาเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนกภายในบริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 2560; 9(18): 128-135.

Poonwan N, Mikami Y, Poosuwan S, Boon-Long J, Mekha N, Kusum M, et al. Serotyping of Cryptococcus neoformans strains isolated from clinical specimens in Thailand and their susceptibility to various antifungal agents. Eur J Epidemiol, 1997; 13(3): 335-340.

Kaocharoen S, Ngamskulrungroj P, Firacative C, Trilles L, Piyabongkarn D, Banlunara W, et al. Molecular epidemiology reveals genetic diversity amongst isolates of the Cryptococcus neoformans/C. gattii species complex in Thailand. PLoS Negl Trop Dis, 2013; 7(7): e2297.

Ashton PM, Thanh LT, Trieu PH, Van Anh D, Trinh NM, Beardsley J, et al. Three phylogenetic groups have driven the recent population expansion of Cryptococcus neoformans. Nat Commun, 2019; 10(1): 2035-2044.

Rajasingham R, Smith RM, Park BJ, Jarvis JN, Govender NP, Chiller TM, et al. Global burden of disease of HIVassociated cryptococcal meningitis: an updated analysis. Lancet Infect Dis, 2017; 17(8): 873-881.

Tay ST, Lim HC, Tajuddin TH, Rohani MY, Hamimah H, Thong KL. Determination of molecular types and genetic heterogeneity of Cryptococcus neoformans and C. gattii in Malaysia. Med Mycol, 2006; 44(7): 617-622.

Day JN, Qihui S, Thanh LT, Trieu PH, Van AD, Thu NH, et al. Comparative genomics of Cryptococcus neoformans var. grubii associated with meningitis in HIV infected and uninfected patients in Vietnam. PLoS Negl Trop Dis, 2017; 11(6): e0005628.

Krangvichain P, Niyomtham W, Prapasarakul N. Occurrence and susceptibilities to disinfectants of Cryptococcus neoformans in fecal droppings from pigeons in Bangkok, Thailand. J Vet Med Sci, 2016; 78(3): 391-396.

Worasilchai N, Tangwattanachuleeporn M, Meesilpavikkai K, Folba C, Kangogo M, Groß U, et al. Diversity and Antifungal Drug Susceptibility of Cryptococcus Isolates in Thailand. Med Mycol, 2017; 55(6): 680-685.

Abulreesh HH, Organji SR, Elbanna K, Osman GEH, Almalki MHK, Abdel-Malek AY, et al. Diversity, Virulence Factors, and Antifungal Susceptibility Patterns of Pathogenic and Opportunistic Yeast Species in Rock Pigeon (Columba livia) Fecal Droppings in Western Saudi Arabia. Pol J Microbiol, 2019; 68(4): 493-504.

Fernández-Ruiz M, Guinea J, Puig-Asensio M, Zaragoza Ó, Almirante B, CuencaEstrella M, et al. Fungemia due to rare opportunistic yeasts: data from a population-based surveillance in Spain. Med Mycol, 2017; 55(2): 125-136.

Downloads

Published

2022-09-26