เปรียบเทียบผลการออกกำลังกายระหว่างกลุ่มเพิ่มความยืดหยุ่นกับกลุ่มฤๅษีดัดตนต่อการเปลี่ยนแปลงของความโค้งของกระดูกสันหลังส่วนอก

Comparison of The Effects of Exercise Between Flexibility Exercise Group and Rousi Dudton Group on Changes in Thoracic Kyphosis

Authors

  • พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร
  • คุณาวุฒิ วรรณจักร

Keywords:

การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น, ฤาษีดัดตน, หลังค่อม, Flexibility exercise, Rousi Dudton, Kyphosis

Abstract

พฤติกรรมนั่งเรียนที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานทำให้หลังโก่งและส่งผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อล้าหรือปวดกล้ามเนื้อหลังได้ ดังนั้นควรมีวิธีการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการออกกำลังกายระหว่างกลุ่มเพิ่มความยืดหยุ่นกับกลุ่มฤๅษีคัดตนต่อการเปลี่ยนแปลงของความโค้งของกระดูกสันหลังส่วนอก กลุ่มตัวอย่างสุขภาพดี 16 คน เป็นผู้มีค่าคัชนีหลังก่อม (Kyphosis index: KI) อยู่ระหว่าง 9-15 กลุ่มละ 8 คน ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ ใช้วิธี วัดผล KI และมุมหลังค่อมจากการวัดด้วยไม้บรรทัดโค้ง (Flexicurve Kyphosis angle) ก่อนทดลอง หลังทคลองทันที และหลังทดลอง 1 สัปดาห์ ผลการ ศึกษาพบว่า กลุ่มออกกำลังกายเพิ่มความยืดหยุ่น ลดหลังค่อมหลังออกกำลังกายทันที กลุ่มออกกำลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน ลดหลังค่อมหลังการออกกำลังกาย 1 สัปดาห์ สรุปผลการออกกำลังกายทั้งสองรูปแบบสามารถลดหลังค่อม กลุ่มออกกำลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนหลังค่อมลดลงในระยะสั้น ซึ่งหากฝึกต่ออาจจะได้ผลดีกว่าในระยะยาว  Long time study tablet used in slouch posture led to thoracic kyphosis, musculoskeletal disorder, fatigue, and back pain. Flexibility exercise will be conduct. The aim of this study was compare the effect of flexibility exercise and Rousi dudton on thoracic kyphosis. Eighteen healthy participant who has Kyphosis index 9-15 divided into 8 persons into flexibility exercise group and 8 persons into Rousi dudton group conduct exercise 4 week. Kyphosis index and Flexicurve Kyphosis angle was measure before, immediately and after 1 week exercise daily. Result flexibility exercise group decrease kyphosis immediately and Rousi dudton group decrease kyphosis 1 week. This study concluded that both exercise can decrease kyphosis. Rousi dudton group has more advantage which short term decrease kyphosis and tend to benefit in long term.  

References

Berolo S, Wells RP, Amick BC. Musculoskeletal symptoms among mobile hand-held device users and their relationship to device use: a preliminary study in a Canadian university population. Appl Ergon 2011; 42(2): 371-378.

Toh SH, Coenen P, Howie EK, Straker LM. The associations of mobile touch screen device use with musculoskeletal symptoms and exposures: A systematic review. PloS one 2017; 12(8): e0181220.

eMarketer: Growth of time spent on mobile devices slows. [Internet]. 2018 [cite 2018 May 15]; Available from: https://www.emarketer.com/Article/Growth-of-Time-Spent-on-Mobile-Devices-Slows/1013072.

Thomée S, Härenstam A, Hagberg M. Computer use and stress, sleep disturbances, and symptoms of depression among young adults–a prospective cohort study. BMC psychiatry 2012; 12(1): 176.

Jomoah IM. Work-related health disorders among Saudi computer users. The Scientific World Journal, 2014; 723280.

Weston E, Le P, Marras WS. A biomechanical and physiological study of office seat and tablet device interaction. Applied Ergonomics 2017; 62: 83-93.

Redmayne M, Smith E, Abramson M J. (2013). The relationship between adolescents’ well-being and their wireless phone use: a cross-sectional study. Environmental Health 2013; 12(1): 90.

Ensrud KE, Black DM, Harris F. Correlates of kyphosis in older women. J Am Geriatr Soc 1997; 45: 682–687.

Nejati P, Lotfian S, Moezy A, Moezy A, Nejati M. The relationship of forward head posture and rounded shoulders with neck pain in Iranian office workers. Medical journal of the Islamic Republic of Iran2014, 28: 26.

Thigpen CA, Padua DA, Michener LA, Guskiewicz K, Giuliani, C, Keener JD, Stergiou N. Head and shoulder posture affect scapular mechanics and muscle activity in overhead tasks. Electromyogr. Kinesiol 2010; 20 (4): 701-709.

Straker LM, Coleman J, Skoss R, Maslen BA, Burgess-Limerick R Pollock CM. A comparison of posture and muscle activity during tablet computer, desktop computer and paper use by young children. Ergonomics 2008; 51(4): 540-555.

Takahashi T, Ishida K, Hirose D. Trunk deformity is associated with a reduction in outdoor activities of daily living and life satisfaction in community-dwelling older people. Osteoporos Int 2005; 16:273–279

Ruivo RM, PezaratCorreia, P, Carita, AI .(2014). Cervical and shoulder postural assessment of adolescents between 15 and 17 years old and association with upper quadrant pain.Braz J Phys Ther, 18(4), 364-371.

Rancho Bernardo Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2007: 62(6):652–657

Milne JS, Lauder IJ. Age effects in kyphosis and lordosis in adults. Ann Hum Biol 1974; 1:327-337.

Woo EH, White P, Lai CW. Musculoskeletal impact of the use of various types of electronic devices on university students in Hong Kong: An evaluation by means of self-reported questionnaire. Manual therapy 2016; 26: 47-53.

Douglas EC, Gallagher KM. The influence of a semi-reclined seated posture on head and neck kinematics and muscle activity while reading a tablet computer. Applied ergonomics 2017; 60: 342-347.

Amatachaya P, WongsaS, Sooknuan T, Thaweewannakij T, Laophosri M, Manimanakorn N, Amatachaya S. Validity and reliability of a thoracic kyphotic assessment tool measuring distance of the seventh cervical vertebra from the wall. Hong Kong Physiotherapy Journal 2016; 35: 30-36.

Takahashi T, Ishida K, Hirose D, Nagano Y, Okumiya K, Nishinaga M. Trunk deformity is associated with a reduction in outdoor activities of daily living and life satisfaction in community-dwelling older people. Osteoporos Int. 2005; 16: 273-279

Leech JA, Dulberg C, Kellie S. Relationship of lung function to severity of osteoporosis in women. Am Rev Respir Dis 1990; 141:68–71.

Miyakoshi N, Itoi E, Kobayashi M, Kodama H. Impact of postural deformities and spinal mobility on quality of life in postmenopausal osteoporosis. Osteoporos Int 2013; 14(12):1007–1012.

Kado DM, Lui LY, Ensrud KE. Hyperkyphosis Predicts mortailty independent of vertebral osteoporosis in older women. Ann Intern Med 2009; 150: 681–687.

Greendale GA, Huang MH, Karlamangla AS. Yoga decreases in senior women and men with adult-onset hyperkyphosis: results of a randomized controlled trial. JAGS 2009; 57: 1569–1579.

Barrett E, McCreesh K, Lewis J. Reliability and validity of non-radiographic methods of thoracic kyphosis measurement: a systematic review. Man Ther 2014; 19:10-17.

Downloads

Published

2023-06-13