ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อความสำเร็จการบริหารคุณภาพโดยรวมตามการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิภาครัฐ จังหวัดสมุทรปราการ

Supportive Factors Affecting the Success of Total Quality Management Based on the Perception of health personnel in Government Primary Care Units, Samut Prakan Province

Authors

  • ปัญญา สุวรรณทอง
  • กุหลาบ รัตนสัจธรรม
  • วัลลภ ใจดี

Keywords:

การบริหารคุณภาพโดยรวม, การรับรู้การบริหารคุณภาพโดยรวม, การทำงานเป็นทีม, หน่วยบริการปฐมภูมิ, Total quality management, Perception on total quality management, Team work, Primary units care

Abstract

การวิจัยทำนายแบบตัดขวางนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อความสำเร็จการบริหารคุณภาพ โดยรวมตามการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิภาครัฐ จังหวัดสมุทรปราการ สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิภาครัฐ 240 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .92 - .99 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป นำเสนอข้อมูลด้วย จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และวิเคราะห์ปัจจัยถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีปัจจัยสนับสนุนมากว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ในเรื่อง การสนับสนุนจาก ผู้บริหาร การยอมรับการบริหารคุณภาพโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน และอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยร้อยละ 73-76 ในเรื่อง การรับรู้การบริหารคุณภาพโดยรวม การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ การมีวัฒนธรรมองค์กร และการรับรู้ความสำเร็จการบริหารคุณภาพโดยรวมทางบวกมากกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 72 ในทุกมิติ โดยพบความสำเร็จมิติความพึงพอใจของผู้รับบริการสูงสุด พบค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.1 โดยปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อความสำเร็จการบริหารคุณภาพโดยรวม (Y) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05) ตามลำดับดังนี้คือ การรับรู้การบริหารคุณภาพโดยรวม (X1) การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ (X2) ซึ่งสามารถทำนายได้ร้อยละ 60.6 (R2.606) และมีสมการทำนายดังนี้ Y = .435X1 + .396X2  ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจะสนับสนุนและพัฒนาในเรื่อง การรับรู้การบริหารคุณภาพโดยรวมและการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความสำเร็จการบริหารคุณภาพโดยรวมมากขึ้น  This  cross-sectional predictive research was aimed to investigate supportive factors affecting successful total quality management based on perception of health personnel in government primary care units in Samut Prakan Province. A multi-stage random sampling design was used to recruit240 subjects. Data were collected by the questionnaire with the reliability coefficient of .92-.99. Data analysis was conducted by using SPSS for Windows, and the results were presented as frequencies, percentages, means, standard deviations, mean percentages, and the stepwise multiple regression analysis was used to predict the success of total quality management (TQM).  Health personnel perceived that they received supportive factors than the average by 80%, in term of supervisor support, acceptance of TQM, and performance evaluation, and by 73-76% in perception of TQM, efficient team work, and corporate culture. The perception on the success of TQM on the positive side was 72 % in all dimensions, and highest on satisfaction of the service by 80.1% Factors affecting the success of TQM (Y) at the .05 level of significance (P < .05) were perception of TQM (X1) and efficient team work (X2), which could predict 60.6% (R2.606) on the success of TQM (Y = .435X1 + .396X2)  The authors suggest that perception of TQM, and efficient team work should be encouraged and supported to the success of TQM in primary care units.

Downloads

Published

2023-12-08