การสอนสาธารณสุขศาสตร์ในโรงเรียนแพทย์

Public Health Teaching in Medical School

Authors

  • ศศิธร ธนะภพ

Keywords:

การสอน, สาธารณสุขศาสตร์, โรงเรียนแพทย์, Teaching, Public health, Medical School

Abstract

สาธารณสุขศาสตร์มีความสำคัญต่อแพทยศาสตร์ศึกษาในปัจจุบัน แต่การสอนสาธารณสุขศาสตร์ในโรงเรียนแพทย์ยังไม่เป็นรูปแบบของการเรียนรู้เชิงรุก และไม่น่าสนใจ จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทั้งในด้านของเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของบทความเพื่อเสนอกรอบแนวคิด เนื้อหาและบริบทขององค์ความรู้รวมทั้งแนวทางการสอนสาธารณสุขศาสตร์สำหรับโรงเรียนแพทย์ โดยเนื้อหาการสอนหลักทางด้านสาธารณสุขควรประกอบด้วนหลักระบาดวิทยา และการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนการจัดการสุขภาพ เพื่อให้ตอบสนองต่อความจำเป็นและระบบสุขภาพของประเทศ จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาแพทย์ได้ใช้การเรียนรู้จากประสบการณ์ บูรณาการร่วมกับเวชปฏิบัติทางคลินิกและหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การไตร่ตรองและการสื่อสารในการปฏิบัติงานสาธารณสุขที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง  At present, public health science is an essential part for medical education. However, public health teaching was neither interactive nor attractive. The teaching-learning process requires changes as well in terms of its content and process. This article aims to propose conceptual, knowledge of contents and teaching process which should be concern for public health teaching in medical school. The core contents of public health include concept of epidemiology, health promotion and management which is relevant to health system and population need of the country. Teaching and learning process should be based on experiential learning with the integration of clinical practice and local health organization. In order to achieve people-center health care, the medical school should strengthen critical thinking, reflection and communication skills in public health practice in the curriculum of medical education at the undergraduate level.

Downloads

Published

2023-12-08