ปัญหาสุขภาพของผู้หญิงกับการทำแท้งที่ผิดกฎหมาย

Women’s Health Problem and Illegal Abortion

Authors

  • สุณีรัตน์ ยั่งยืน

Keywords:

กฎหมายทำแท้ง, สุขภาพของผู้หญิง, การทำแท้งไม่ปลอดภัย, Abortion, Women’s Health, Unsafe abortion

Abstract

บทความนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอปัญหาสุขภาพของผู้หญิงที่เกิดจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งผลการบังคับใช้กฎหมายห้ามทำแท้ง ทั้งนี้เพราะการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญที่บั่นทอนสุขภาพของผู้หญิงและเป็นสาเหตุที่สำคัญของการตายของหญิงวัยเจริญพันธุ์ ทั้งๆ ที่การเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากสาเหตุดังกล่าวเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ แต่เสียชีวิตเพราะส่วนใหญ่ไม่ได้รับความช่วยเหลือที่ถูกต้องและเข้าไม่ถึงบริการที่ปลอดภัย และถึงแม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายห้ามทำแท้งมาเป็นเวลานานแต่ก็ไม่สามารถลดอัตราการทำแท้งได้เลย ทั้งนี้เพราะปัญหาการทำแท้งมีความซับซ้อน ละเอียดอ่อนและเชื่อมโยงกับอีกหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง ศาสนา ความเชื่อ และทัศนคติ จึงทำให้สถานการณ์การแท้งที่ไม่ปลอดภัยของประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง  This article aims to present women’s health problems that caused by unsafe abortion and the law enforcement of illegal abortion. Unsafe abortion is a major public health problem that threatens women’s health. It is a major cause of death in women of reproductive age. In spite of this preventable cause of death, the victims die because of not having access to safe abortion. Although unsafe abortion are complex ranging from social, economic, legal, political, religious, and personal beliefs. AS a result of these factors, unsafe abortion remains the major problem that needs to be resolved immediately and continuously.

Downloads

Published

2023-12-08