ผลการใช้น้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ ต่อการนอนไม่หลับในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

Effects of Lavender Essential Oil on Insomnic Patients with Major Depressive Disorder

Authors

  • กุณฑลี จริยาปยุกต์เลิศ
  • เวทิส ประทุมศรี

Keywords:

น้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์, โรคซึมเศร้า, การนอนไม่หลับ, lavender essential oil, major depressive disorder, insomnia

Abstract

การศึกษาการใช้น้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ เพื่อบรรเทาอาการนอนไม่หลับแบบ single-blind Control study ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ๓๓ คน (กลุ่มควบคุม ๑๕ คน กลุ่มรักษา ๑๘ คน) โดยใช้แบบสอบถามการนอนหลับฉะเชิงเทราที่พัฒนาจากแบบสอบถามการนอนหลับของโรงพยาบาลเซ็นต์แมรี่ แสดงว่า กลุ่มรักษามีค่าคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามการนอนหลับฉะเชิงเทราลดลงจากค่าฐาน คือ จาก ๒๗.๗๘ เหลือ ๑๑.๗๒ และ ๙.๓๙ ในวันที่ ๒ และ ๓ ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ค่าพี = ๐.๐๔๑ และ ๐.๐๒๕) ผู้วิจัยสรุปว่า น้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์สามารถช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  The objective of this study was to assess the sedative effect of lavender essential oil (Lavandula angustifolia) on patients with major depressive disorder. Of the total 33 patients recruited, 15 patients were randomly assigned as controls and 18 patients comprised the treatment group. Mean values of the Chachoengsao Sleep Questionnaires (CSQ) were obtained in both groups before and after treatment, showing a significant decrease from the baseline. CSQs in the treatment group were significantly lower than those of the control group in day 2 and day 3 of the study (p = .041, p = .025). The results of the study concluded that lavender essential oil benefits both the sleep quantity and quality in patients with major depressive disorder.

Downloads

Published

2023-12-27