สมรรถนะภาวะผู้นำของบัณฑิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Leadership Competency among Nurses Graduated from Burapha University’s Faculty of Nursing

Authors

  • โสรัตน์ คนึงคิด

Keywords:

สมรรถนะภาวะผู้นำ, บัณฑิตพยาบาล, มหาวิทยาลัยบูรพา, leadership competency, nurse graduates, Faculty of Nursing, Burapha University

Abstract

การศึกษาสมรรถนะภาวะผู้นำของบัณฑิตพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาและศึกษา เปรียบเทียบในแผนกปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ในประชากรตัวอย่างบัณฑิตพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและแบบวัดสมรรถนะภาวะผู้นำ ของบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของวันทนา ถิ่นกาญจน์, การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว.  ผลการศึกษาพบว่าบัณฑิตพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพามีสมรรถนะภาวะผู้นำสูงและไม่มีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะผู้ปฏิบัติในแผนกงานที่แตกต่างกัน ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำของบัณฑิตพยาบาล   This descriptive study is aimed at assessing leadership competency among nurses graduated from the Faculty of Nursing, Burapha University, and their leadership competency while working in different fields. The subjects comprised 97 nurses who graduated from the Faculty of Nursing, Burapha University. A simple random sampling method and Leadership Competency Scales developed by Wantana Thinkan were used. Cronbach’s alpha coefficient for Leadership Competency Scales was 0.98. Statistical methods used for data analysis were frequency, percentage, means, standard deviation, and one-way analysis of variance.  Results of the study revealed the following: 1. High levels of leadership competency. 2. Leadership competency among the nurses who worked in different areas was not significantly different. The results of this study may be taken as baseline data for future work in improving and developing leadership competency among nurse graduates.

Downloads

Published

2023-12-27