ศัพท์แพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ซ้ำซ้อนที่ควรแก้ไขปรับปรุง (อักษร D, E, F)

Recoining Inconsistent Medical versus Pharmaceutical Terms D, E, F)

Authors

  • สมชัย บวรกิตติ
  • ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
  • ฉวีวรรณ บุนนาค
  • ชยันต์ พิเชียรสุนทร
  • ทองดี ชัยพานิช
  • เทอดศักดิ์ คงเดช
  • เรือน สมณะ
  • สมพล พงศ์ไทย
  • สาโรจน์ วรรณพฤกษ์
  • สิทธิ ส. ศรีโสภาค

Keywords:

แพทยศาสตร์ - คำศัพท์, เภสัชศาสตร์ - คำศัพท์, ราชบัณฑิตยสถาน, medical terms, pharmaceutical terms, the Royal Institute

Abstract

หนังสือศัพท์แพทยศาสตร์อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหนังสือศัพท์เภสัชศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ บรรจุคำศัพท์เฉพาะทางตรงกันจำนวนมาก เนื่องด้วยศาสตร์ทั้งสองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน แต่พบว่ามีศัพท์บางคำบัญญัติไว้ไม่ตรงกัน จึงเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกัน และได้นำศัพท์สำคัญบางคำที่ไม่ปรากฏในหนังสือทั้ง ๒ ฉบับมาบัญญัติเพิ่มเติม  Two publications of the Thai Royal Institute, one entitled Medical Terms published in 2004, and the other Pharmaceutical terms published in 2006, reveal a number of irregularities in coining the same words in the two books. This communication presents a revision of those inconsistent terms under the letters D, E and F.

Downloads

Published

2023-12-27