กลวิธีการปรับบทแปลระดับคำจากการแปล "รอยพระยุคลบาท" จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง "In His Majesty's Footsteps"

Authors

  • วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์

Keywords:

กลวิธี, ปรับบทแปล, ระดับคำ

Abstract

         การศึกษากลวิธีการปรับบทแปลระดับคำของบุษกร สุริยสารในการแปลหนังสือสารคดีเรื่อง “รอยพระยุคลบาท” จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง “In His Majesty’s Footsteps” แปลโดยบุษกร สุริยสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการแปลระดับคำในการแปลสารคดีจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมากจึงต้องอาศัยกลวิธีการปรับบทแปลเพื่อช่วยให้ผู้รับสารสามารถรับสารได้อย่างครบถ้วน โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสารและวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยผลการศึกษาพบว่าบุษกร สุริยสาร ใช้กลวิธีการปรับบทแปลในระดับคำโดย 1) การใช้คำยืม 2) การใช้คำจำแนกประเภทอย่างกว้าง ๆ 3) การใช้การแทนที่ด้วยสิ่งที่ปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล         กลวิธีการปรับบทแปลทั้ง 3 รูปแบบเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนังสือสารคดีเล่มนี้สามารถถ่ายทอดสารไปยังผู้อ่านได้อย่างครบถ้วนและทำให้บทแปลมีคุณค่าในแง่ของการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยไปสู่ผู้อ่านที่อยู่ต่างชาติต่างวัฒนธรรม

Downloads