ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารในสื่อออฟไลน์ และสื่อออนไลน์ของวัยรุ่นไทย

Authors

  • พรรณพิลาศ กุลดิลก

Keywords:

ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร, สินค้าที่มีความเกี่ยวพันสูง, สินค้าที่มีความเกี่ยวพันต่ำ, สื่อออฟไลน์, สื่อออนไลน์

Abstract

         การวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความน่าเชื่อถือในแหล่งสารของสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์สำหรับสินค้าที่มีความเกี่ยวพันต่ำและสินค้าที่มีความเกี่ยวพันสูง 2) ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อออฟไลน์และออนไลน์กับความน่าเชื่อถือของแหล่งสารในสื่อออฟไลน์และออนไลน์ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจโดยมีเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 286 คน สินค้าที่นำมาศึกษาได้แก่ สินค้าเครื่องเขียนและน้ำอัดลม ซึ่งจะเป็นตัวแทนของสินค้าที่มีความเกี่ยวพันต่ำขณะที่สินค้าโทรศัพท์มือถือและเครื่องสำอางจะเป็นตัวแทนของสินค้าที่มีความเกี่ยวพันสูง         ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อถือในแหล่งสารในสื่อออฟไลน์สินค้าโทรศัพท์มือถือมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนประเภทของสื่อออนไลน์กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อถือในแหล่งสาร สินค้าเครื่องสำอางมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความน่าเชื่อถือในแหล่งสารระหว่างสื่อออฟไลน์และออนไลน์พบว่า ค่าเฉลี่ยของความเชื่อถือในแหล่งสารในสื่อออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างในสินค้าทุกประเภทสูงกว่าในสื่อออฟไลน์ และในสินค้าประเภทเครื่องเขียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับความน่าเชื่อถือของแหล่งสารในสื่อออฟไลน์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ในสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ น้ำอัดลมเครื่องสำอาง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับความน่าเชื่อถือของแหล่งสารในสื่อออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

Downloads