เที่ยวทะเลตะวันออก เอกสารประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวสมัยรัชกาลที่ 5

Authors

  • เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์

Keywords:

เที่ยวทะเลตะวันออก, สมัยรัชกาลที่ 5

Abstract

         บทความนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสมมตอมรพันธุ์ เรื่องเที่ยวทะเลตะวันออกในฐานะที่เป็นเอกสารประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว ผลจากการศึกษาเอกสารทำให้ทราบถึงวิธีการและเส้นทางการเดินทาง อุปสรรคในการเดินทาง ประสบการณ์จากการเดินทาง การประกอบอาชีพในเมืองชายทะเลตะวันออก และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในหัวเมืองชายทะเลตะวันออกสมัยรัชกาลที่ 5

Downloads