แนวทางส่งเสริมการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

Authors

  • ปริญญา คงด้วง

Keywords:

พฤติกรรมการอ่าน, ความต้องการอ่าน, ปัญหาการอ่าน, การส่งเสริมการอ่าน

Abstract

         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพความต้องการ และปัญหาในการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา รวมทั้งเปรียบเทียบความต้องการและปัญหาในการอ่านของนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนศึกษาแนวทางส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จำนวน 309 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบโดยใช้ค่าสถิติ t-test Independent Sample และ One-Way ANOVA         ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนส่วนใหญ่ชอบอ่านหนังสือประเภทให้ความสนุกสนานมากกว่าหนังสือประเภทวิชาการ ชอบค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบการเรียน/ การทำรายงาน 2) นักเรียนมีความต้องการอ่านสื่อสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3) นักเรียนมีปัญหาการอ่านในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 4) นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการอ่านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 5) ผลการเปรียบเทียบความต้องการอ่านจำแนกตามระดับชั้น พบว่า นักเรียนระดับชั้นต่างกันมีความต้องการใน การอ่านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในบางรายข้อ 6) ผลการเปรียบเทียบความต้องการอ่านของนักเรียนจำแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีความต้องการอ่านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในบางรายข้อ 7) ผลการเปรียบเทียบปัญหาในการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำแนกตามระดับชั้น พบว่านักเรียนระดับชั้นต่างกันมีปัญหาในการอ่านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในบางรายข้อ 8) ผลการเปรียบเทียบปัญหาในการอ่านของนักเรียนจำแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ในทุกรายข้อ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีปัญหาในการอ่านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads