ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์ประกอบคุณภาพตราสินค้า สำหรับตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย Factors Influencing Brand Quality Equity Components for E-Marketplace in Thailand

Authors

  • สุเทพ มีอาษา
  • ปริญ ลักษิตามาศ

Keywords:

องค์ประกอบคุณภาพตราสินค้า, ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย, ผู้ซื้อ Brand Quality Equity, E-Marketplace in Thailand, Buyer

Abstract

บทคัดย่อการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์ประกอบคุณภาพตราสินค้าสำหรับตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ซื้อสินค้า ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคุณภาพตราสินค้าทางปัจจัยด้านเว็บไซต์และปัจจัยด้านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์ประกอบคุณภาพตราสินค้าสำหรับตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ซื้อ จำนวน 1,000 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิตที่ใช้ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยเว็บไซต์และปัจจัยการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลทางตรงต่อการเชื่อมโยงตราสินค้าปัจจัยเว็บไซต์และปัจจัยการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลทางตรงต่อความภักดีต่อตราสินค้า ปัจจัยการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลทางตรงต่อการรู้จักตราสินค้า ปัจจัยการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลทางตรงต่อการรับรู้คุณภาพ การเชื่อมโยงกับตราสินค้าส่งผลทางตรงต่อคุณค่าตราสินค้าและความภักดีต่อตราสินค้าส่งผลทางตรงต่อคุณค่าตราสินค้า ซึ่งโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ระดับดีและเป็นที่ยอมรับได้เนื่องจากมีค่าสัมพันธ์พหุคูณกำลังสอง (R2) เท่ากับ 0.776 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.6AbstractThe study of factors influencing brand quality equity components fore-marketplace in Thailand. The study aims to survey the characteristics ofbuyers, to examine the relationship between brand quality equity websitefactors and electronic marketing factors in analyze the influence of causalfactors on brand quality equity components for e-marketplace in Thailand.This research was a quantitative research. A sample was selected from 1,000samples of buyers. The data were collected by questionnaire. The datawere analyzed by using software package for social science with the use ofstatistics including descriptive statistics, inferential statistics and structuralequation modeling analysis. The findings showed that website factor andelectronic marketing factors has direct relationship with brand association,website factors and electronic marketing factors has direct relationship withbrand loyalty and brand awareness, electronic marketing factors has directrelationship with perceived quality, brand association has direct relationshipwith brand equity and brand loyalty has direct relationship with brand equity.The causal model developed is appropriate and has the ability to predict thegood acceptable. In addition, analysis of their brand quality equity componentsfor e-marketplace in Thailand. Because of the squared multiple correlationcoefficients (R2) is equal to 0.776 or percent 77.6.

Downloads