การตัดสินใจตามแนวทางทฤษฎีเกมและพระพุทธศาสนา The Decision Making according to Game Theory and Buddhist Perspective

Authors

  • ธนัลภร สินพรพญา
  • บุญช่วย สิรินฺธโร

Keywords:

การตัดสินใจ, ทฤษฎีเกม, พระพุทธศาสนา, Decision Making, Game Theory, Buddhist Perspective

Abstract

บทคัดย่อการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการตัดสินใจตามแนวทางทฤษฎีเกม 2) เพื่อศึกษารูปแบบการตัดสินใจตามแนวทางพระพุทธศาสนา 3) เพื่อบูรณาการรูปแบบการตัดสินใจตามแนวทางทฤษฎีเกมและพระพุทธศาสนาโดยทำการวิจัยด้วยวิธีการวิจัยเชิงเอกสารผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการตัดสินใจตามแนวทางทฤษฎีเกม คือ ผู้เล่นจะตัดสินใจโดยใช้เทคนิคการคิดย้อนกลับ เพื่อเลือกกลยุทธ์ที่ทำให้ตนเองได้รับผลประโยชน์มากที่สุด 2) รูปแบบการตัดสินใจตามแนวทางพระพุทธศาสนา คือ เน้นให้เลือกสิ่งที่เป็นกุศล ไม่เบียดเบียน และเป็นประโยชน์ 3) รูปแบบการตัดสินใจตามแนวทางทฤษฎีเกมและพระพุทธศาสนานั้น เน้นไปที่การเลือกกลยุทธ์ที่ทำให้ตนเองได้รับผลประโยชน์มากที่สุดหรือเสียผลประโยชน์น้อยที่สุด โดยให้เลือกสิ่งที่เป็นกุศล ไม่เบียดเบียน และเป็นประโยชน์ และจากการวิเคราะห์ตัวอย่างแบบจำลองทฤษฎีเกมแสดงให้เห็นว่า ควรเลือกตัดสินใจทำกุศลกรรมเป็นกลยุทธ์เด่นสำหรับการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏAbstractThis study consists of 3 objectives: 1) to study the decision making pattern according to game theory 2) to study the decision making pattern according to Buddhist perspective and 3) to integrate the decision making pattern according to game theory and Buddhist perspective. The research method is a documentary research.The results revealed that 1) According to the decision making pattern based on game theory, players would make their decision with the backward induction technique in order to select the strategy that provides the most interests. 2) Regarding to the decision making pattern in Buddhism, it is required the choice of wholesomeness by considering in gain, non-violence and benefits. 3) The Decision making according to game theory and Buddhist perspective focused on choosing the strategy that provides the most interests and considering in gain, non-violence and benefits. In addition, the analysis of game theory models showed that making the choice of wholesomeness is a dominant strategy for the cycle of death and rebirth in samsara.

Downloads