คำนามประสมชื่ออาหารเกาหลีที่มี [ssam] เป็นส่วนประกอบ [ssam] Compound Noun as a Name of Korean Food

Authors

  • กนกวรรณ สาโรจน์

Keywords:

คำนามประสม, ความสัมพันธ์ทางความหมาย, ส่วนประกอบด้านหน้า, ส่วนประกอบด้านหลัง, Compound Noun, Semantical Relation, Front Constituent, Back Constituent

Abstract

บทคัดย่อคำนามประสมในภาษาเกาหลี เช่น ssam pap และ ya-chae ssam แสดงความหมาย ‘ข้าวห่อด้วยใบไม้’ และ ‘อาหารห่อด้วยผัก’ โดย ssam หมายถึง ‘อาหารประเภทห่อ’ ซึ่งพบว่าตำแหน่งของ ssam ในคำนามประสมในภาษาเกาหลีทั้งโครงสร้าง [ssam+N] และ [N+ssam] แสดงความสัมพันธ์ทางความหมายว่าเป็น ‘อาหารจานหลัก’ เหมือนกัน โดย ssam ซึ่งเป็นส่วนประกอบด้านหน้าในโครงสร้าง [ssam+N] เช่น ssam pap เป็นวิธีการ ส่วนประกอบด้านหลัง N เป็นชื่ออาหาร ขณะที่ในโครงสร้าง [N+ ssam] เช่น ya-chae ssam ส่วนประกอบด้านหน้า N เป็นวัตถุดิบ วัตถุดิบลักษณะแบน และชื่อสถานที่ส่วน ssam ซึ่งเป็นประกอบด้านหลัง บอกประเภทของอาหารAbstractIn Korean compound noun, the word ‘ssam pap’ means ‘rice wrapped in leaves’ while ‘ya-chae ssam’ means ‘food wrapped in vegetable’. In facts, to explain Korean food, the word ‘ssam’ could be found in two patterns of compound nouns: [ssam+N] and [N+ ssam].This shows the semantical relation that they could be the main dishes. That is, for the structure [ssam pap], the back constituent is the food name and ‘ssam’ refers to the cooking method whilst in the structure [N+ssam] such as in ya-chae ssam,the front constituent refers to the material which is flat-shaped materials and place name in this case and the back constituent ‘ssam’ is the type of the food.

Downloads