แนวทางการสอนคำศัพท์ภาษาเกาหลีแก่ผู้เรียนชาวไทย: กรณีคำศัพท์ภาษาเกาหลีแท้ A Study on Educational Method of Korean Vocabulary for Thai Learners: A Focus on Native Korean Words

Authors

  • กนกวรรณ สาโรจน์

Keywords:

คำศัพท์พื้นฐาน, ความสัมพันธ์เชิงระบบ, ความสัมพันธ์เชิงผสมผสาน, การเพิ่มพูนคำศัพท์, พจนานุกรมออนไลน์, Basic Vocabularies, Paradigmatic Relationship, Combination Relationship, Increase the Number of Vocabulary, On-line Dictionary

Abstract

ในการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศมี ‘ไวยากรณ์ (grammar)’ และ ‘คำศัพท์ (vocabulary)’ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ แต่ 2 สิ่งนี้มีความแตกต่างกัน ‘ไวยากรณ์’ สามารถกำหนดเนื้อหาและระยะเวลาได้ การศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่ ‘คำศัพท์’ ไม่สามารถกำหนดเนื้อหาและระยะเวลาได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการฝึกฝนกลวิธีในการเรียนการสอนคำศัพท์ คือ ผู้เรียนต้องสามารถเข้าใจคำศัพท์ให้ได้มากที่สุดและให้เกิดความลำบากน้อยที่สุดในการจดจำ โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างคำศัพท์จะเป็นการช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มากขึ้นในการเรียน จุดประสงค์ในการเรียนการสอนคำศัพท์นี้ประกอบด้วย ส่งเสริมความสามารถในการเพิ่มพูนคำศัพท์ด้วยตนเอง สร้างสรรค์พจนานุกรมออนไลน์ให้เป็นตำรา และส่งเสริมความคิดในการเปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาเกาหลีจุดประสงค์ของบทความนี้ คือ นำเสนอวิธีการเรียนสอนคำศัพท์ภาษาเกาหลีแก่ผู้เรียนชาวไทย โดยมุ่งเน้นไปที่ ‘คำศัพท์ภาษาเกาหลีแท้’ และใช้พจนานุกรมออนไลน์เป็นเครื่องมือผู้เรียนจะหาความสัมพันธ์ระหว่างคำจากคำศัพท์พื้นฐานที่กำหนดให้ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงระบบ (paradigmatic relationship) และความสัมพันธ์เชิงผสมผสาน (combination relationship) โดยใช้พจนานุกรมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการสืบค้นสำรวจข้อมูล จากนั้นกรอกข้อมูลลงในตารางที่กำหนดให้ พร้อมแปลข้อมูลหรือตัวอย่างเป็นภาษาไทยแนบต้นฉบับภาษาเกาหลี และนำมารายงานหน้าชั้นTo learn the Korean languages a foreign language, there are two significant areas every learner has to acquire: grammar and vocabulary. In learning grammar, the learners are able to limit the topics to be learned within their required time, but in learning vocabulary it is not that easy. Learners find new words all the time; therefore, understanding and practiceare required.It is simple to state that a technique to gain vocabulary is that learner shave to learn as many vocabulary items as they can with the least difficulty in remembering them. Hence, to facilitate learners, an instructor has to apply morphological knowledge into teaching. The objectives of this study are     1) to enhance self-study ability for learning vocabulary, 2) to implement of on-linedictionary as a textbook, and 3) to promote Thai-Korean comparative concept.The object of this paper is to propose method for Korean vocabularies’ education for Thai learners. It is to focus on ‘Native Korean Words’ through on-line dictionaries.The learners needed to make use of on-line dictionary to seek the relationship between the appointed foundation words consisting of vocabulary with both paradigmatic relationship and combination relationship. After that, the learners were asked to fill in the table with information they gained. Then, they had to translate the information or examples from Korean into Thai and present to class.

Downloads