บาลี – สันสกฤต : ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง

Authors

  • จิตตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา

Keywords:

ภาษาบาลี, ภาษาสันสกฤต

Abstract

          ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตเป็นภาษาในตระกูลอินเดีย-ยุโรป (Indo-European) ซึ่งเป็นตระกูลภาษาที่มีวิภัตติปัจจัยตระกูลหนึ่ง ภาษาทั้งสองถือกำเนิดมาจากภาษาเดียวกันคือ ภาษาพระเวท แต่ภาษาทั้งสองก็มีพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ภาษาทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างกันในบางส่วน ความคล้ายคลึงกันของภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤต เช่น การแบ่งประเภทของคำศัพท์ในภาษา บุรุษสรรพนามและวิภักตินามเพศของคำ วิธีการสร้างคำ การประกอบรูปกริยา ตลอดจนการเรียงคำในประโยค ส่วนความแตกต่างกันของภาษาทั้งสอง เช่น จำนวนเสียงสระ จำนวนเสียงพยัญชนะ การันต์ วจนะ ธาตุ และวิภักติกริยา Pali and Sanskrit are languages in Indo-European family that have forms of language which are gender, number, case, declension, etc. Both languages came from the language called the Vedic language but they had been developed in different ways. Both languages, therefore, have the same and different parts. Pali and Sanskrit have the same parts, viz. the classification of words, personal pronouns and cases, genders of words, forms of words, verb-forms and orders of words in the sentences. The different parts of them are number of vowels and consonants, case endings, numbers, roots of verbs and conjugation-classes of verbs, etc.

References

กรุณา – เรืองอุไร กุศลาสัย. (2539). อโศกมหาราชและข้อเขียนคนละเรื่องเดียวกัน. กรุงเทพฯ: ศยาม.

จำลอง สารพัดนึก. (2546). ประวัติวรรณคดีสันสกฤต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

จำลอง สารพัดนึก. (2539). ไวยากรณ์เปรียบเทียบบาลีสันสกฤต: เอกสารประกอบคำบรรยาย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

พัฒน์ เพ็งผลา. (2531). บาลีสันสกฤตในภาษาไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์. (2519). ภาษาและภาษาศาสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Barua, A. (Bhikshu). (1965). Introduction to Pali. Pracya Bharati Prakasan.

Perry, E.D. (1992). A Sanskrit Primer. Delhi : Motilal Banarsidass.

Vidyasagar, K.L.V.S. (1980). Sabdarupa Manjari. Madras: New Bharathi Vijayam Printers.

Vidyasagar, K.L.V.S. (1980). Thaturupa Manjari. Madras: New Bharathi Vijayam Printers.

Winternitz, M. (1996). History of Indian Literature Vol. 1. Delhi: Motilal Banarsidass.

Downloads

Published

2021-07-27