บทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจในประเทศไทยกับกลยุทธ์ Six Sigma

Human Resource Management Roles of Business in Thailand and Six Sigma Strategy

Authors

  • พิชิต เทพวรรณ์

Keywords:

การควบคุมคุณภาพ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ซิกซ์ซิกมา , มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ, Six Sigma

Abstract

คำว่า “Six Sigma” ในอดีตนั้นอาจจะมีน้อยคนนักที่จะรู้จักและเข้าใจอย่างแท้จริงว่าคืออะไร แต่ในปัจจุบัน Six Sigma กลายเป็นแนวคิดที่กำลังได้รับความนิยม และเป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นกลยุทธ์ที่สามารถทำให้องค์การเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยความสำเร็จจากการนำแนวคิดนี้มาเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้องค์การมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้นั้น องค์การสามารถลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เกิดขึ้นได้น้อยที่สุด รวมถึงสามารถลดต้นทุนในการผลิตและในขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้มีมากขึ้น บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำเสนอความเป็นมานิยามลักษณะของกลยุทธ์ Six Sigma และบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ในฐานะที่เป็นผู้นำเอากลยุทธ์นี้มาปฏิบัติ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานด้านต่าง ๆ เมื่อนำเอากลยุทธ์ Six Sigma มาใช้ให้เป็นผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามความต้องการของธุรกิจได้

References

Basu, R. & Wright J. N. (2003). Quality beyond Six Sigma. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Breyfogle III, F.W. (1999). Implementing Six Sigma : Smarter solutions using statistical methods. New York: John Wiley.

Bounds, G., Yorks, L., Adams M., & Ranney,G. (1994). Beyond Total Quality Management: Toward the emerging paradigm. New York : McGraw-Hill.

Carter, C.C. (1994). Human resource management and the total quality imperative. New York: AMACOM.

Goetsch, D.L., & Davis, S.B. (2003). Quality management (4th ed.). New Jersey: Pearson Education.

Eckes, G. (2001). Making Six Sigma last: Managing the balance between culture and technical change. New York: John Willey Sons.

Galbreath, J., & Rojers, T. (1999). Customer relationship: A leadership and motivation model for the Twenty-First Century business. The TQM Magazine, 11(3), 161-171.

Lawler, E.E., Mohrman, S.A., & Ledford, GE. (1992). Employee involvement and Total Quality Management. San Francisco: Jersey-Bass.

Mondy, R.W., & Noe, R.M. (1996). Human resource management (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Pande, P.S., & Holpp, L. (2002). What is Six Sigma ?. New York: McGraw-Hill.

Downloads

Published

2021-07-27