การพัฒนาบุคลากรภาควิชารัฐศาสตร์ : การศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองคุนหมิง)

Authors

  • สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
  • ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน

Keywords:

การพัฒนาบุคลากร, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Abstract

          “ทรัพยากรบุคคล” เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในองค์การที่นักบริหารจะต้องให้ความสนใจ คำกล่าวลักษณะนี้มักจะได้ยินได้พบเห็นเสมอในการจัดการยุคใหม่ เพราะเป็นที่ยอมรับกันว่า ทุนขององค์การมี 2 ส่วน คือ ทุนทางการเงิน (Financial Capital) และทุนทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งทุนทั้งสองนี้จะต้องได้รับการลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่องค์การต้องการ ซึ่งส่วนหนึ่งจะถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ ได้แก่ สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible Asset) เช่น เครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ และสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Asset) เช่น ทักษะ ฝีมือ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการบริหารมากที่สุด องค์การควรจะหันมาลงทุนในส่วนของทุนทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ให้มากขึ้น เพราะทุนส่วนนี้สามารถสร้างสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การอย่างมากมาย มากกว่าสินทรัพย์ในรูปวัตถุสิ่งของที่นับวันจะเสื่อมราคาในขณะที่ทักษะความรู้ความสามารถจะเพิ่มพูนขึ้นตามประสบการณ์และระยะเวลา (ชวพล ศิริพจนานนท์, 2547, หน้า 42)

References

ชวพล ศิริพจนานนท์. (2547). การบริหารผลสัมฤทธิ์องค์กรไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ส.พิจิตรการพิมพ์.

พิภพ วชังเงิน. (2547). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: อักษรพิทยา.

สุนันทา เลาหนันท์. (2546). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ธนะการพิมพ์.

Chinese Language Program of the University of Vermont, & Institute of Chinese and International Studies at Yunnan Normal University. (n.d.). Study Abroad Program at Yunnan Normal University in China. Retrieved February 3, 2006, from https://bit.ly/3jkgao9

Housing & Development Board. (2000). Toa Payoh : Our Kind of Neighbourhood. N.p.

Housing & Development Board. (2003). HDB Annual Report 2002/2003. n.p.

Introduction of Yunnan Normal University comprehensively. (n.d.). Retrieved February 3, 2006, from https://bit.ly/3wXnVEy

National University of Singapore. (c2001-2006). Faculties and schools. Retrieved February 2, 2006, from http://www.nus.edu.sg/corporate/about/facultysch.htm.

National University of Singapore. (2005a). NUS : Arts and Social Sciences 2004-2005. n.p.

National University of Singapore. (2005b). NUS : General Information 2004-2005. n.p.

National University of Singapore. Faculty of Arts and Social Sciences. (c2001-2004). Departments, Programmes, and Centres. Retrieved February 2, 2006, from http://www.fas.nus.edu.sg/about/department.htm.

Downloads

Published

2021-07-27