การสร้างองค์กรแห่งความสัตย์ซื่อ

Building Public Organizations of Integrity

Authors

  • สรชัย ศรีนิศานต์สกุล

Keywords:

การพัฒนาจริยธรรม, จริยธรรม, องค์การ

Abstract

ไม่มียาวิเศษใด ๆ ที่จะสามารถทำให้องค์กรสาธารณะเป็นองค์กรแห่งความสัตย์ซื่อได้ ซึ่งก็คือสถานที่ที่ทุกคนปฏิบัติงานให้ความเคารพซึ่งกันและกัน มีความภาคภูมิใจในงานของตนดูแลกัน มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเป็นสถานที่ที่ผลประโยชน์สาธารณะอยู่เหนือผลประโยชน์ส่วนบุคคลและองค์กร องค์กรแห่งความซื่อสัตย์ต้องค่อย ๆ สร้างขึ้นเป็นขั้นเป็นตอน ค่อย ๆ ประคับประคองอย่างระมัดระวังจนเข้มแข็ง บทความนี้เป็นการแสดงให้เห็นและประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างองค์กรแห่งความสัตย์ซื่อ ไม่ใช่เพียงเฉพาะเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องประกอบด้วย  1) ภาวะผู้นำตัวอย่าง (Exemplary Leadership)  2) การฝึกอบรมทางจริยธรรม (Ethics Training) 3) การตรวจสอบ (Audits) 4) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)  บทความนี้เป็นตัวอย่างของความพยายามสร้างองค์กรแห่งความสัตย์ซื่อในระดับรัฐบาลกลาง และองค์กรท้องถิ่นอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา โดยมีกุญแจสำคัญอยู่ที่เครื่องมือทั้ง 4 ประการข้างต้น ซึ่งขั้นแรกและเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดคือ  ภาวะผู้นำตัวอย่าง

Downloads

Published

2021-07-27