ธุรกิจการค้าและบริการ : เลือกทำเลที่ตั้งอย่างไรไปสู่ความสำเร็จ

The Commercial and Service Business : How to Select the Successful Location

Authors

  • สมชาย เดชะพรหมพันธุ์

Keywords:

การค้า, ธุรกิจ, ร้านค้า, ธุรกิจการค้า

Abstract

การเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจการค้าและบริการเพื่อไปสู่ความสำเร็จนั้น มีองค์ประกอบเชิงภูมิศาสตร์อยู่ 5 ประการคือ ระยะทางและระยะเวลาในการเดินทาง การตั้งร้านติดต่อกันเป็นกลุ่มของธุรกิจการค้าประเภทเดียวกัน การตั้งจับคู่กับร้านข้างเคียงที่จะช่วยส่งเสริมกัน แรงดึงดูดจากความหลากหลาย และตำแหน่งที่ตั้งที่ประชากรสัญจรผ่านไปมามาก ๆ  There are five geographic location factors concern the successful location : time and actual distance, the cluster of the same business type, the spatial affinities, gravity from the variety, and the pedestrian.

References

แก้วฤทัย ทาเกิด. (2547). การศึกษาพื้นที่เหมาะสมในการตั้งร้านขายเพชร บริเวณย่านถนนพาหุรัดและถนนบ้านหม้อ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร. ชลบุรี: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

ปรางค์ทอง อุ่นสมัย. (2547). การศึกษาการเลือกที่ตั้งของกิจกรรมร้านขายผ้า. ชลบุรี: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

ลีลาลักษณ์ บัณฑิตธรรมกุล. (2547). การศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนเมืองเรื่องคลินิก. ชลบุรี: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

วนิดา เลิศวรวุฒิ. (2547). การศึกษาการกระจายตัวของร้านทองในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี. ชลบุรี: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

สมชาย เดชะพรหมพันธุ์. (2546). การศึกษาธุรกิจร้านค้าปลีกประเภทสะดวกซื้อที่ใช้แฟรนไซส์ต่างประเทศ : กรณีศึกษาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในชุมชนเมืองชลบุรีและศรีราชา. ชลบุรี: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สมศักดิ์ ทองขวัญ และคนอื่น ๆ (2540). การเลือกที่ตั้งของร้านขายปลีกและร้านข้างเคียง. ชลบุรี: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

Davies, R.L. (1976). Marketing Geography, with special reference to retailing. Cambridge: Retailing and Planning Associates.

Rams, E.M., (Comp.). (c1976). Analysis and valuation of retail locations. Reston, Va. Reston Pub. Co

Downloads

Published

2021-07-27