สภาวะมนุษย์ในปรัชญากฤษณมูรติ

Human Condition in Krishnamurti’s Philosophy

Authors

  • ชญาดา ราศีจันทร์
  • ชัยณรงค์ ศรีมันตะ
  • สกุล อ้นมา

Keywords:

สภาวะมนุษย์, ปรัชญา, การรู้สึกตัว, การตื่นรู้, กฤษณมูรติ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดสภาวะมนุษย์ในปรัชญากฤษณมูรติ โดยศึกษาข้อมูลจากหนังสือ งานเขียน วิดีโอ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า สภาวะมนุษย์ในปรัชญากฤษณมูรติสามารถมองได้หลายมิติ เพราะมนุษย์มีชีวิตที่มีเงื่อนไขจากความกลัว ความทะเยอทะยานและความปรารถนา ความสับสน ความริษยา และใช้ชีวิตที่มีทุกข์ขัดแย้งกัน มนุษย์สร้างโลกนี้ขึ้นมาโดยมีตัวตนและการรับรู้ต่าง ๆ จากประสาทสัมผัสที่ถูกบดบัง กล่าวคือมนุษย์ต่างถูกลวงให้มืดมนจากความจริงและการแสวงหาความรู้ แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์สามารถมีอิสรภาพได้ กฤษณมูรติไม่ต้องการให้ผู้คนยึดติดในแนวคิดของเขาจึงกระตุ้นให้ตื่นรู้อย่างมีสติรู้สึกตัวในทุกสภาวะจิตใจ มีการสืบสวนอย่างที่มันเป็นอยู่จริงโดยปราศจากการตัดสิน เขาเชื่อว่า ในการตื่นรู้ทั้งหมดโดยรวมว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับจิตใจที่เสรีนั้นทำได้  The purpose of the research is to study concepts of human condition in Krishnamurti’s philosophy from books, writings, video as well as the related research. The data was analyzed and synthesized systematically, and finally, presented in a descriptive manner. The research findings were as follows: The human conditions in the philosophy of Krishnamurti can be viewed in many dimensions because all humans have their life conditioned by fears, ambitions, desires, confusions, envies and suffer confliction. Humans created this world with existence of self and the various senses from the conscious were obscured. Humans are deceived by the truth and knowledge, but they have the freedom to choose. Krishnamutri does not want people to accept his ideas. He encourages the awareness of self-consciousness; the mind should be investigative of the truth and honest without judgment. He believes in total awareness as being essential for a free mind.

References

กฤษณมูรติ. (2543). แด่หนุ่มสาว (พจนา จันทรสันติ, แปล). กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง.

กฤษณมูรติ. (2545). เผชิญความจริง (หิ่งห้อย ณ ภูเขา, แปล). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

กฤษณมูรติ. (2549). อนาคตของมนุษย์อยู่ตรงไหน (พยับแดด, แปล). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

กฤษณมูรติ. (2553). กฤษณมูรติและโลกท่ามกลางวิกฤต (นันทนิจ บำรุงทรัพย์, แปล). นนทบุรี: ภาพพิมพ์.

กฤษณมูรติ. (2556). การศึกษาและสาระสำคัญของชีวิต (นวลคำ จันภา, แปล). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

กฤษณมูรติ. (2560). กระจกเงาแห่งความสัมพันธ์ (สภาวะรับรู้อันไร้การเลือก 2) (หิ่งห้อย ณ ภูเขา, แปล). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

ฐนกร กันต์กริน. (2562). Fear ความกลัว. เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/3lvNbz3

ธารตวัน บุญยพรหม. (2552). ศึกษาเชิงวิเคราะห์ความตายในทัศนะของกฤษณมูรติ. รายงานการศึกษาอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาปรัชญา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ปิยณัฐ ประถมวงษ์. (2554). วาทกรรมความรู้ในงานเขียนของกฤษณมูรติ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาปรัชญา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

พระมหาสาธิต ฐิตธมฺโม. (จันทะคาม). (2555). การศึกษาเปรียบเทียบมโนทัศน์เรื่องชีวิตและความตายในพุทธปรัชญาเถรวาทกับกฤษณมูรติ. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาปรัชญา, คณะพุทธศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ศุภชัย ศรีศิริรุ่ง. (2515). สภาพของมนุษย์ (human condition). เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/3C6bjy5

สุวรรณา เจริญธนากิต. (2549). ตัวตนในทัศนะของกฤษณมูรติ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาปรัชญา,บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุวินัย ภรณวลัย. (2550). ยอดคนมหาโยคะ. กรุงเทพฯ: มังกรบูรณา.

อุดมเดช รัตนบัญญัติ. (2552). การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญสติของหลวงพ่อเทียนจิตฺตสุโภ กับความรู้สึกตัวของจิทฑุ กฤษณมูรติ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

Krishnamurti. (2012). What is meditation (truth and actuality). Retrieved from https://bit.ly/3A9llN5.

Skitt, D. (2017). To be human. India: Replika Press.

Downloads

Published

2022-11-18