ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดกับบุคลิกภาพตราสินค้า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

The Relationship between the Perceptions of Marketing Communications and Brand Personality of Faculty of Sport Science, Burapha University

Authors

  • สราลี พุ่มกุมาร
  • วิรัตน์ สนธิ์จันทร

Keywords:

การสื่อสารทางการตลาด, บุคลิกภาพตราสินค้า, วิทยาศาสตร์การกีฬา, Marketing Communications, Brand, Sport Science

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดและการรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2) เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรที่มีผลต่อการรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้าของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดกับการรับรู้บุคลิกภาพ ตราสินค้า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการสำรวจด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 800 คน  ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ในมิติผู้มีความสามารถมากที่สุด รองลงมา คือ มิติบุคลิกภาพน่าตื่นเต้น, บุคลิกภาพจริงใจ, บุคลิกภาพห้าวหาญ และบุคลิกภาพโก้หรู มีระดับ 3) เพศแตกต่างกันทำให้การรับรู้มิติบุคลิกภาพตราสินค้าแบบห้าวหาญ ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) ประเภทกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน ทำให้การรับรู้มิติบุคลิกภาพตราสินค้าแบบโก้หรู มีระดับของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5) การสื่อสารทางการตลาดของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา กับการรับรู้บุคลิกภาพจริงใจ มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด ที่ระดับ 0.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  This quantitative research aimed to 1) study the perception of marketing communications and the perception of brand personality of Faculty of Sport Science; 2) compare the demographic characteristics factors affecting the perception of brand personality of Faculty of Sport Science; and 3) study the relationship between the marketing communications and the perception of brand personality of Faculty of Sport Science. The data was collected from the questionnaire responded by 800 participants. The results showed that 1) participants had the overall perception of marketing communications of Faculty of Sport Science at the moderate level; 2) Participants had the perception of brand personality of Faculty of Sport Science in terms of group of competencies dimension at the highest level followed by excitement, sincerity, ruggedness, and sophistication dimensions respectively; 3) differences in genders affect the perception of brand personality in ruggedness of Faculty of Sport Science, Burapha University. There was a statistically significant difference at 0.05; 4) different kinds of participant groups affect the perception of brand personality in sophistication dimension of Faculty of Sport Science, Burapha University, and had statistically significant difference at 0.05; and 5) the marketing communication of Faculty of Sport Science, Burapha University and perception of sincerity dimension had statistically significant relationship at 0.05

References

ก่อพงษ์ พลโยราช. (2551). บุคลิกภาพตราองค์กรในประเทศไทย. ขอนแก่น: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา. (2562). แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 2. ชลบุรี: คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา.

ชูชัย สมิทธิไกร. (2554). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: วี.พริ้นท์.

ณัฐจิรภัค บุญทศ. (2556). การเปรียบเทียบการรับรู้บุคลกิภาพตราสินค้าชาพร้อมดื่มระหว่าง “โออิชิ” กับ “อิชิตัน” และอิทธิพลของบุคลิกภาพ “คุณตัน ภาสกรนที” ที่มีต่อการรัยรู้บุคลกิภาพตราสินค้าของสองตราสินค้า. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ดวงใจ พันธ์พงษ์วงศ์ และอริชัย อรรคอุดม. (2556). การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อบุคลิกภาพตราสินค้าเสื้อผ้า Greyhound และ Playhound. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 2 (หน้า 3-13), กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ดารา ทีปะปาล. (2553). การสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์.

ปรเมศวร์ จรัสเมธากุล. (2551). บุคลิกภาพตราสินค้าของเครื่องดื่มบำรุงกำลัง: กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ลดาวัลย์ ยมจินดา. (2555). การสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

วิทยา จารุพงศ์โสภณ. (2557). กลยุทธ์การบริหารแบรนด์. กรุงเทพฯ: แปลน พริ้นติ้งท์.

วิทวัส ชัยปราณี. (2548). สร้างแบรนด์อย่างสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และปณิศา มีจินดา. (2554). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

อโณทัย พึ่งเถื่อน. (2562). Media Talk: กูรูแวดวงกีฬาเผย 5 เทรนด์ sport marketingที่น่าจับตา. เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/3imErJe

Aaker, D. A. (1996). Building strong brands. New York: Free Press.

Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34(3), 347-356.

Assael, H. (2004). Consumer behavior: A strategic approach. Boston: Houghton Mifflin.

Batra, R., Myers, J. G., & Aaker, D. A. (1996). Advertising management. (5th ed.). Eaglewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

Bauer, H. H., Mader, R., & Keller, T. (2000). An investigation on the brand personality scale assessment of validity and implications with regards to brand policy in European cultural domains In Multicultural Marketing Conference (pp. 221-225). Hong-Kong: Academic of Marketing science.

Belk, R. W. (1988). Possessions and the extended self. Journal of Consumer Research, 15(2), 139-168.

Ekhlassi, A., Nezhad, M. H., Far, S. A., & Rahmani, K. (2012). The relationship between brand personality and customer personality, gender and income: A case study of the cell phone market in Iran. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 20(3), 158-171.

Fill, C. (1995). Marketing communications: Frameworks, theories and applications. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Plummer, J. T. (1984). How personality makes a difference. Journal of Advertising Research, 24(6), 27-31.

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2000). Consumer behavior (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall International.

Solomon, M. R. (2013). Consumer behavior: Buying, having and being (10th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Triplett, T. (1994). Brand personality must be managed or it will assume a life of its own. Marketing News, 28(10), 9-9.

Downloads

Published

2022-11-18