การขยายตัวของเมืองกัลกัตตาและการสร้างสถาปัตยกรรมภายใต้อิทธิพลของอังกฤษตั้งแต่ ค.ศ. 1690-1911

The Expansion of Calcutta and Its Architecture under British Influence since 1690-1911 A.D.

Authors

  • ศรัญญา ประสพชิงชนะ

Keywords:

ประวัติศาสตร์, สถาปัตยกรรม, สมัยอาณานิคม, เมืองกัลกัตตา, ประเทศอินเดีย

Abstract

วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เมืองกัลกัตตา แคว้นเบงกอล อินเดีย ที่มีวิวัฒนาการควบคู่ไปกับบริบททางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายใต้เงื่อนไขในสมัยการปกครองของอังกฤษตั้งแต่ ค.ศ. 1690-1911 และเพื่อศึกษาการขยายตัวของเมืองกัลกัตตาและการสร้างสถาปัตยกรรมภายใต้อิทธิพลของอังกฤษตั้งแต่ ค.ศ. 1690-1911 ผลการวิจัยพบว่า นับตั้งแต่ ค.ศ. 1690-1858 ที่อังกฤษได้เข้ามาตั้งสถานีการค้าและสร้างป้อมปราการชื่อป้อมวิลเลียม และต่อมาได้ขยายตัวเป็นเมืองกัลกัตตา โดยเริ่มต้นจากการขยายตัวไปตามแนวแม่น้ำฮุกลีจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ โดยบริเวณจัตุรัสดัลเฮาซี ได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางการปกครองของเมืองกัลกัตตา  อันก่อให้เกิดการสร้างงานสถาปัตยกรรมขึ้นเพื่อรองรับงานในโครงสร้างทางการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะทางด้านการทหารและเศรษฐกิจ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์กบฏซีปอย (ค.ศ. 1857-1858) นับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ เพราะทำให้รัฐบาลอังกฤษเข้ามาปกครองอินเดียในฐานะอาณานิคมโดยตรง ส่งผลให้การขยายตัวเมืองและการสร้างสถาปัตยกรรมเมืองกัลกัตตา หลัง ค.ศ. 1857 มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการปกครองในฐานะอาณานิคมโดยตรง ทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของอังกฤษ และเป็นอาคารที่แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมที่ได้รับอิทธิพลจากอังกฤษได้ชัดเจนที่สุด จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1911 ได้มีการย้ายเมืองหลวงไปที่เดลี  The objectives of this research study are: to study the history of Calcutta (Kolkata now), Bengal which has evolved in parallel with the political, administrative, economic, social and cultural contexts under the conditions of British rule from 1690-1911 A.D. and to study the growth of Calcutta and the creation of architecture under the influence of England from 1690 to 1911 A.D. The research found that from 1690 to 1858 A.D., Britain had established trading centers and built a fortress called ‘Fort William’ and later Calcutta areas then had expanded starting from the north along the Hooghly River down to the south. The Dalhousie Square area was developed to be the administrative center of Calcutta. It can be noticed from its architecture that it was planned to support the political and administrative structure, especially the military and economy. The Sepoy Rebellion (1857-1858 A.D.) can be an important turning point in India. It can be seen that the expansion of the city and architecture in Calcutta after 1857 has directly changed and improved through politics, economy, society and culture of England by the colonial rule. The art and architectural style of Calcutta, Bengal at that time then can reflect the power of British Colonial Empire. Until 1911, the capital was moved from Calcutta to Delhi.

References

สาวิตรี เจริญพงศ์. (2544). ภารตารยะ อารยธรรมอินเดียตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงหลังได้รับเอกราช. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เอกรัฐ ซากีรี. (2546). การขยายอำนาจของอังกฤษในอินเดียในช่วงปี ค.ศ. 1766-1857 และผลกระทบต่ออำนาจการเมืองการปกครองของมุสลิม. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาอิสลามศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

Afzal, F. (2018). British colonial architecture in Bengal. Retrieved from https://bit.ly/3A3XZbA

Ali, K. (1965). A new history of Indo-Pakistan part 2-3. Dacca: The Imperial Press.

Amit Kumar Sinha, Ankit Jain, Saurabh Khan, & Sourab. (n.d.) Evolution of Calcutta (Kolkata). Retrieved from https://bit.ly/3rX5H4d

Banerjee, S. (2018). The parlour and the street: Elite and popular culture in nineteenth-century Calcutta. Bengal: Seagull Books.

Chakraborty, M. (2018). Exploring Kolkata’s colonial architecture. Retrieved from https://bit.ly/3ylJlMl

Datta, P. (2012). Planning the city: Urbanization and reform in Calcutta c.1800-c.1940. New Delhi: Tulika Books.

Gupta, N. (1987). British architecture in the four metropolitan cities of India - What to conserve and for whom? Retrieved from https://bit.ly/3CllvCC

Haynes, D. E. & Rao, N. (2013). Beyond the colonial city: Re-evaluating the urban history of India. Journal of South Asia Studies, 36(3), 317-335.

Kumar, A. (n.d.) Taltala: A locality in Calcutta. Retrieved from https://bit.ly/3A9q29B

Lyall, A. C. (1894). The rise and expansion of the British dominion in India. (3rd ed.). London: Murray.

Newman, W. (1875). Hand-book to calcutta: Historical and descriptive calcutta: Dalhousie square. Retrieved from https://bit.ly/3fzTWvH

Rajashekariah, K. (2011). Urbanization and its impact on heritage cities: Kolkata a case study. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/266742130_

Sengupta, K. M. (2018). Community and neighborhood in a colonial city: Calcutta’s Para. Sage Journals, 38(1), 40-56. Retrieved from https://bit.ly/3rX5UV3

Wolpert, S. (1982). A new history of India. Oxford: University Press.

Downloads

Published

2022-11-18