พัฒนาการของวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในสามทศวรรษ

Three-Decade Development of Academic Journal of Humanities and Social Sciences Burapha University

Authors

  • จิตตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา

Keywords:

วารสารวิชาการ, พัฒนาการของวารสารวิชาการ, วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Academic Journal, Development of Academic Journal, Academic Journal of Humanities and Social Sciences

Abstract

บทความวิจัยเรื่อง พัฒนาการของ วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลวารสารซึ่งจะแสดงให้เห็นพัฒนาการของวารสารในรอบ 3 ทศวรรษ ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านการจัดการ ได้แก่  ชื่อวารสาร มีการเปลี่ยนชื่อ 3 ครั้งจาก วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็น วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเปลี่ยนเป็น วารสารวิจัย บูรพาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมาเปลี่ยนเป็น วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงปัจจุบัน จำนวนเล่มวารสารเริ่มมีความสม่ำเสมอในปีที่ 21 คือ ตีพิมพ์จำนวน 3 เล่มต่อปี กองบรรณาธิการพบว่า ช่วง 10 ปีแรกมีบุคคลภายในเป็นกองบรรณาธิการทั้งหมด ปีที่ 12 เริ่มมีบุคคลภายจากนอกเป็นกองบรรณาธิการและปีที่ 22 - ปีที่ 29 พบว่า กองบรรณาธิการมีจำนวนบุคคลภายนอกมากกว่าจำนวนบุคคลภายใน 2) ด้านประเภทของบทความ พบว่า ในทศวรรษแรกส่วนใหญ่เป็นบทความวิชาการ ในปีที่ 16 ซึ่งอยู่ในทศวรรษที่ 2 เริ่มมีบทความวิจัยมากกว่าบทความวิชาการ และในปีที่ 19 - ปัจจุบัน มีบทความวิจัยมากกว่าบทความวิชาการเกินร้อยละ 50 3) ด้านประเภทผู้เขียนบทความ พบว่า ตั้งแต่ปีที่ 1 - ปีที่ 21 ผู้เขียนบทความเป็นบุคคลภายในมากกว่าบุคคลภายนอก ตั้งแต่ปีที่ 22 เป็นต้นมา พบว่า ผู้เขียนบทความที่เป็นบุคคล ภายนอกมีมากกว่าหรือเท่ากับบุคคลภายใน 4) ด้านสาขาของบทความ พบว่า ในทศวรรษแรกมีสาขาของบทความจำนวน 16 สาขา ทศวรรษที่ 2 มีจำนวน 19 สาขา และทศวรรษที่ 3 มีจำนวน 24 สาขา  This paper aims at synthesizing data related to the Academic Journal of Humanities and Social Sciences Burapha University, in order to demonstrate its development in the past 3 decades. The results showed that the development involves 4 main aspects: 1) title change and management; 2) types of papers published; 3) types of authors, and 4) academic fields. The journal title has been renamed for 3 times from Journal of Humanities and Social Sciences to Academic Journal of Humanities and Social Sciences, “Burapha Suksa” Academic Journal, Faculty of Humanities and Social Sciences, Academic Journal of Humanities and Social Sciences Burapha University. The number of annually released volumes (3 volumes) became constant in the 21st year. In the first decade, the editorial team comprised only the internal readers, then in the 12th year, the external readers joined the editorial board. From the 22nd to the 29th years, the external readers outnumbered the internal ones. Regarding the categories of published articles, most publications in the first decade were academic papers. In the 16th year, the research articles outnumbered the academic articles, and from the 19th year up to the present, the number of research articles has been increased to more than 50% of the total published papers. As for the types of authors, the majority of the authors in the first 21 years was the faculty members, and since the 22nd year, the external authors have occasionally outnumbered or have been equal to the internal scholars. In terms of academic fields, there were articles from 16 fields in the first decade. In the 2nd decade, the journal published the articles from 19 fields, and in the 3rd decade, the published papers were from 24 fields.

References

กชพรรณ ยังมี, จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง, วราภรณ์ มามี, วิมล ทองดอนกลิ้ง และอุษา อินทร์ประสิทธิ์. (2559). การสังเคราะห์ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่าง ปี 2553-2557. วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 7(2), 180-190.

ชัยณรงค์ นพศิริ. (2559). รายงานการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์บทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

นริสรา พึ่งโพธิ์สภ. (2560). สถานภาพ ช่องว่างความรู้ และทิศทางของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์: การสังเคราะห์บทความวิจัยในวารสารพฤติกรรมศาสตร์วารสารพฤติกรรมศาสตร์. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 23(2), 1-22.

บทบรรณาธิการ. (2545). บูรพาศึกษา วารสารการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1(1).

บรรณาธิการแถลง. (2547). วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(15).

ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์, รุ่งนิภา เหลียง และสถาพร ไปเหนือ. (2564). การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกระหว่างปี พ.ศ. 2541-2560 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 29(2), 104-134.

ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย. (ม.ป.ป.). ประวัติความเป็นมา. https://tci-thailand.org/?page_id=21

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย. (2558). เกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. https://tcithailand.org/?p=1306&fbclid=IwAR2iWE7g6xjKunHziyeD_47anXw5L_6oCua3btzfk9vp ZAmAhtfxSveb6II

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย. (2563). เกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (2563-2567). https://tci-thailand.org/?p=1306&fbclid= IwAR2iWE7g6xjKunHziyeD_ 47anXw5L_ 6oCua3btzfk9vp ZAmAhtfxSveb6II

สัญญา เคณาภูมิ. (2562). หลักการและแนวทางการสังเคราะห์งานวิชาการ. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 3(2), 89-106.

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2551). การสังเคราะห์แนวโน้มทิศทางและประเด็นการวิจัยของคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ ในช่วงปี 2550-2554. คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุนทรา โตบัว. (2555). การสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564. (2565, 7 มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. หน้า 22-50.

Downloads

Published

2022-11-23