แนวทางการวางแผนจัดทำฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมเกมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย

Planning Essential Databases of the Digital Gaming Industry for the Development of Thailand’s Creative Economy

Authors

  • อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์

Keywords:

เกมดิจิทัล, เศรษฐกิจสร้างสรรค์, สารสนเทศ, ฐานข้อมูล, Digital Game, Creative Economy, Information, Database

Abstract

เกมดิจิทัลเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งชาติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย อย่างไรก็ดี การขาดแคลนสารสนเทศและฐานข้อมูลที่เป็นระเบียบ ครบถ้วน เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจจะชะลอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเกมดิจิทัลนี้ได้ การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการริเริ่มออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเกมดิจิทัลของประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่มย่อยกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกมดิจิทัล รวมจำนวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่า ฐานข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกมดิจิทัลของประเทศไทยต้องประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ 1) มูลค่าการตลาดอุตสาหกรรมเกมดิจิทัลของไทย 2) รายชื่อเกมที่ผลิตโดยคนไทย 3) สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและการลงทุน 4) การเอื้อประโยชน์แก่ผู้พัฒนารายย่อยและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ 5) การศึกษาพัฒนาการของอุตสาหกรรมเกมดิจิทัลในประเทศไทย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้จัดตั้งหน่วยงานกลางเป็นผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลนั้นตลอดห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมทุกมิติ รวมถึงขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย มีระบบการค้นหาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของอุตสาหกรรมเกมดิจิทัล  Digital gaming is an industry with high economic growth potential, as stated in national policies on the development of the creative economy and the digital economy. However, the inadequacy of information and the lack of well-designed, comprehensive and easily accessible databases may hamper the economic growth of the digital gaming industry in Thailand. The objective of this qualitative research is to advance the planning of the design of database systems for the development of Thailand’s digital gaming industry. This applied research employs a content analysis technique to extract and analyse data from relevant documents, in-depth interviews and a forum discussion with 15 experts in Thailand’s digital gaming industry. The findings demonstrated that databases are urgently required for the development of this sector. They should include the data related to 1) the market value of the Thai digital gaming industry; 2) the list of games produced by Thai creatives; 3) tax and investment privileges; 4) benefits for entrepreneurial developers and relevant businesses; and 5) studies about the development of the digital gaming industry in Thailand. This study recommends the establishment of an information centre responsible for comprehensive data generation, management and usage guided by clear objectives. It should engage all the key stakeholders in database design throughout the industry’s value chain, and the process of presenting information should be accessible with an efficient and up-to-date search system in response to the fast-changing pace of the digital gaming industry.

References

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2564). อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน. https://www.bot.or.th/thai/_ layouts/ application/exchangerate/exchangerate.aspx

ระวีวรรณ แก้ววิทย์. (2552). ฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล (พิมพ์ครั้งที่ 4). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

วิไลภรณ์ ศรีไพศาล. (2559). แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล. http://www.stabundamrong.go.th/web/book/53/b6_53.pdf

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA). (2565ก). รู้จัก DEPA. https://www.depa.or.th/th

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA). (2565ข). ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย. https://www.depa.or.th/th/article-view/2-digital-content-series-game

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (สศส.). (2565). ความเป็นมา. https://www.cea.or.th/home

สมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย. (2565). Main page. https://tesf.or.th/

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2561). ระบบจัดการฐานข้อมูล. ซีเอ็ดยูเคชั่น.

อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ และกฤษณะ พันธุ์เพ็ง. (2564). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาซอฟต์แวร์. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน).

Ask About Games. (2021). Main page. https://www.askaboutgames.com/

Korea Creative Content Agency (KOCCA). (2021a). KOCCA introduction. https://www.kocca.kr/en/main.do

Korea Creative Content Agency (KOCCA). (2021b). White paper on Korean games. https://welcon.kocca.kr/en/support/content-news/421

Newzoo. (2021). Newzoo’s global games market report 2021. https:// newzoo.com/products/reports/global-games-market-report/

The German Games Industry Association. (2021). Insights, facts and reports. https://www.game.de/en/guides/the-german-games-industry-2020-21-insights-facts-and-reports/

UK’s Interactive Entertainment (Ukie). (2021). About Ukie. https://ukie.org. uk/about

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2021). The UNCTAD creative economy programme. https://unctad.org/topic/trade-analysis/creative-economy-programme

Downloads

Published

2022-11-23