อิทธิพลของลักษณะบุคลิกภาพต่อทัศนคติและความตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าของผู้บริโภคชาวไทย

Influences of Personality Traits on Attitude and Intention to Attend Clothing Swap Events of Consumers in Thailand

Authors

  • ชวนวล คณานุกูล

Keywords:

การบริโภคแบบร่วมมือกัน, ความเป็นผู้นำแฟชั่น, ความต้องการความเป็นเอกลักษณ์, วัตถุนิยม, การแลกเปลี่ยนเสื้อผ้า, Collaborative Consumption, Fashion Leadership, Need for Uniqueness, Materialism, Clothing Swap

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของลักษณะบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าและความตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเสื้อผ้า เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ซื้อหรือใช้เสื้อผ้ามือสอง จำนวน 223 คน โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะบุคลิกภาพทั้งสามด้านซึ่งประกอบไปด้วย ความเป็นผู้นำแฟชั่น ความต้องการความเป็นเอกลักษณ์ และวัตถุนิยม ส่งผลทางบวกต่อทัศนคติต่อการแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าและความตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเสื้อผ้า งานวิจัยนี้เน้นให้เห็นบทบาทของลักษณะบุคลิกภาพและทัศนคติต่อการบริโภคแบบร่วมมือกันและนำเสนอแนวทางและข้อเสนอ แนะสำหรับผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่น  This study aims to identify the influence of personality traits on consumers’ attitude towards clothing swap and intention to attend clothing swap events. The online surveys were conducted to obtain data from secondhand clothing consumers. A total of 223 usable responses were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM). The findings suggested that three personality traits, namely fashion leadership, need for uniqueness, and materialism, positively influenced consumers’ attitude towards clothing swap as well as intention to attend clothing swap events. This study highlighted the role of personality traits and attitudes on collaborative consumption, as well as provided guidance and suggestions for fashion businesses.

References

กมลกานต์ โกศลกาญจน์. (2565). Fashion revolution: ใส่ซ้ำ ซื้อมือสอง เช่าชุดสวย ๆ เมื่อแฟชั่นไม่ฉาบฉวยแฟชั่นจะยั่งยืน. https://adaymagazine.com/fashion-revolution-thailand/

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. (2562). การซื้อเสื้อผ้าเกินจำเป็น ส่วนหนึ่งของ “วัฒนธรรมทิ้งขว้าง” ที่กำลังทำลายโลก. https://www.prachachat.net/d-life/news-399893

พสุ เตชะรินทร์. (2563). แฟชั่น เสื้อผ้า กับสิ่งแวดล้อม. https://www.bangkokbiznews.com/blogs/columnist/126248

ศิริวรรณ สิทธิกา. (2563). Fashion revolution: พลิกอุตสาหกรรมแฟชั่นแบบโลกไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น. https://www.greenery.org/articles/people-fashion-revolution/

Allen, B. P. (2016). Personality theories: Development growth and diversity (5th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315665115

Antanavičiūtė, A., & Dobilaitė, V. (2015). Principles of slow fashion application in clothing collection creation. Environmental Research, Engineering and Management, 71(2), 54-59.

Armstrong, C. M., Niinimäki, K., Kujala, S., Karell, E., & Lang, C. (2015). Sustainable product-service systems for clothing: Exploring consumer perceptions of consumption alternatives in Finland. Journal of Cleaner Production, 97, 30–39.

Balck, B., & Cracau, D. (2015). Empirical analysis of customer motives in the shareconomy: A cross-sectoral comparison. www.fww.ovgu.de/fww_media/femm/femm_2015/2015_02.pdf

Bangkok Biznews. (2565). ครั้งแรกของ Pomelo กับงาน Swap Styles for Sustainability Clothes Swap. https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/news/prnews/1028111

Becker-Leifhold, C., & Iran, S. (2018). Collaborative fashion consumption – drivers, barriers and future pathways. Journal of Fashion Marketing and Management, 22(2), 189-208.

Belk, R. (2014). You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online. Journal of Business Research, 67(8), 1595-1600.

Cho, S., & Workman, J. E. (2014). Relationships among gender, fashion leadership, need for affect, and consumers’ apparel shopping preference. Family and Consumer Sciences Research Journal, 42(4), 369-385.

Edbring, E. G., Lehner, M., & Mont, O. (2016). Exploring consumer attitude to alternative models of consumption: Motivations and barriers. Journal of Cleaner Production, 123, 5–15. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.10.107

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.

Hair, J., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7th ed.). Pearson Education International.

Henninger, C. E., Brydges, T., Iran, S., & Vladimirova, K. (2021). Collaborative fashion consumption – A synthesis and future research agenda. Journal of Cleaner Production, 319, 128648. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128648

Henninger, C. E., Bürklin, N., & Niinimäki, K. (2019). The clothes swapping phenomenon – when consumers become suppliers. Journal of Fashion Marketing and Management, 23(3), 327-344.

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.

Iran, S., & Schrader, U. (2017). Collaborative fashion consumption and its environmental effects. Journal of Fashion Marketing and Management, 21(4), 468-482.

Jahanshahi, A. A., & Jia, J. (2018). Purchasing green products as a means of expressing consumers’ uniqueness: Empirical evidence from Peru and Bangladesh. Sustainability, 10(11), 1-17.

Johnson, K. K. P., Mun, J. M., & Chae, Y. (2016). Antecedents to internet use to collaboratively consume apparel. Journal of Fashion Marketing and Management, 20(4), 370-382.

Jump, N. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). McGraw Hill.

Kline, R. B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). The Guilford Press.

Lang, C., & Armstrong, C. M. J. (2018). Collaborative consumption: The influence of fashion leadership, need for uniqueness, and materialism on female consumers’ adoption of clothing renting and swapping. Sustainable Production and Consumption, 13, 37-47. https://doi.org/10.1016/j.spc.2017.11.005

Lang, C., & Zhang, R. (2019). Second-hand clothing acquisition: The motivations and barriers to clothing swaps for Chinese consumers. Sustainable Production and Consumption, 18, 156–164. https://doi.org/10.1016/j.spc.2019.02.002

Manchiraju, S. (2014). Predicting behavioral intentions toward sustainable fashion consumption: A comparison of attitude-behavior and value-behavior consistency models. In H. R. Kaufmann, & F. A. K. Panni (Eds.), Consumerism in business and marketing: Concepts and practices. IGI Global.

Möhlmann, M. (2015). Collaborative consumption: Determinants of satisfaction and the likelihood of using a sharing economy option again. Journal of Consumer Behaviour, 14(3), 193–207.

Ozanne, L. K., & Ballantine, P. W. (2010). Sharing as a form of anti-consumption? An examination of toy library users. Journal of Consumer Behaviour, 9(6), 485-498.

Park, H., & Armstrong, C. M. J. (2017). Collaborative apparel consumption in the digital sharing economy: An agenda for academic inquiry. International Journal of Consumer Studies, 41(5), 465-474.

Pedersen, E. R. G., & Netter, S. (2015). Collaborative consumption: Business model opportunities and barriers for fashion libraries. Journal of Fashion Marketing and Management, 19(3), 258–273.

Piscicelli, L., Cooper, T., & Fisher, T. (2015). The role of values in collaborative consumption: Insights from a product-service system for lending and borrowing in the UK. Journal of Cleaner Production, 97, 21-29. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.07.032

PPTV Online. (2564). Fast fashion เมื่อเสื้อผ้าทำร้ายโลก ก่อขยะ-มลพิษ. https://www.pptvhd36.com/news/ต่างประเทศ/160568

Ribeiro, J., Veiga, R. T., & Higuchi, A. K. (2016). Personality traits and sustainable consumption. Brazilian Journal of Marketing, 15(3), 297-313.

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2007). Consumer behavior (9th ed.). Pearson Education.

World Resources Institute. (2022). Sustainable and ethical apparel: Engaging with the apparel sector to scale circular and equitable business models. https://www.wri.org/initiatives/sustainable-and-ethical-apparel

Downloads

Published

2023-05-12