การจัดทำแผนที่ลักษณะทางธรณีของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

Authors

  • ดำรงชัย รอบรู้
  • สุพรรณ กาญจนสุธรรม
  • แก้ว นวลฉวี
  • ณรงค์ พลีรักษ์

Keywords:

การทำแผนที่, แผนที่, แผนที่ท่องเที่ยว, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, ธรณีวิทยา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนที่ลักษณะทางธรณีของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ หาดเจ้าหลาว น้ำตกเขาสอยดาว และถ้ำเขาวง การวิเคราะห์ลักษณะทางธรณีโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ร่วมกับการสำรวจภาคสนามเพื่อหาสภาพที่ถูกต้อง ได้แก่ ลักษณะหินและดิน และลักษณะทางกายภาพทั่วไป จากนั้นจัดทำแผนที่ธรณีชั้นหินและชุดดินของแหลงท่องเที่ยว จากผลการวิจัยพบว่า ลักษณะสัณฐานของแหล่งท่องเที่ยวจำแนกเป็นชายฝั่งทะเล น้ำตก และถ้ำ ธรณีชั้นหินแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ หมวดหินเขาวง หมวดหินสระแก้ว หมวดหินโป่งน้ำร้อน หมวดหินแหลมสิงห์ ตะกอนชายหาดและโคลนทะเล ตะกอนตะพักและตะกอนเศษหินเชิงเขา และหินแกรนิตสัณฐานแหล่งท่องเที่ยวบางประเภทอาจมีทั้งตะกอนทรายและหินแกรนิต เช่น น้ำตกเขาสอยดาว ส่วนชุดดินสามารถจำแนกได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ชุดดินหัวหิน ชุดดินระนอง ชุดดินผักกาด ชุดดินคลองซาก & ชุดดินหนองคล้า ชุดดินคลองเต็ง และพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนThe objective of this research was mapping the geological feature of tourist attractions in Chanthaburi province, including Chao Lao beach, Khao Soi Dao waterfall and Khao Wong cave. Geographic Information System (GIS) and field survey were used to analyze the physical feature, rock feature and soil feature. And finally, maps of geology rocks and soil group were created. The results revealed that the landforms of tourist attractions were identified into the coast, the waterfall and the cave. The geology formations were classified into 6 categories namely, Khao Wong formation, Sra Kaew formation, Pong Nam Ron formation, Leam Sing formation, Beach and Barrior Deposits, Terrace and Colluvial Deposits, and Granite rock, The landforms of tourist attractions may have both sand and granite such as i Khao Soi Dao waterfall.Additionally, the soil groups were also identified into 6 series namely, Hua Hin series, Ranong series, Phak Kat series, Khlong Chak series & Nong Khla series, Khlong Teng series, and Slope Complex.

Downloads